UAP
POČETNA
Uprava za agrarna plaćanja

Pravilnici

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov

Objavljeno: 2. april 2018. Kategorije: Stočarstvo

Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov („Službeni glasnik RS”, broj 25/2018, od 30.03.2018. godine) bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov, kao i obrazac zahteva za ostvarivanje podsticaja.

Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, podsticaj ostvaruje za najmanje dve oteljene krave, jednom u toku godine za isto grlo, na osnovu zahteva koji podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja u periodu od 01. februara do 31. jula tekuće kalendarske godine, za krave oteljene u periodu od 01. jula prethodne kalendarske godine do 30. juna tekuće kalendarske godine.

Izuzetno, u 2018. godini, zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se od dana stupanja na snagu ovog pravilnika do 31. jula 2018. godine, za krave oteljene u periodu od 1. septembra prethodne kalendarske godine do 30. juna tekuće godine.

Zahtevi za ostvarivanje prava na podsticaje podneti do dana stupanja na snagu ovog pravilnika rešavaće se u skladu sa propisom koji je bio na snazi u vreme njihovog podnošenja. Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Podelite na: