УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за ђубриво, гориво и семе

Објављено: 28. фебруара 2022. Категорије: Остали подстицаји

Овом правилником ближе се прописују услови, начин и образац захтева за остваривање права на регрес за ђубриво, гориво и семе који се користе у биљној производњи.

Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава има право на коришћење регреса ако, поред услова прописаних законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, у периоду од 1. маја претходне године до 30. априла текуће године купи ђубриво, гориво, односно семе за радове у пољопривреди.

Регрес се одобрава за исту површину за коју остварује право на основне подстицаје у биљној производњи, у износу који је утврђен посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Захтев за остваривање права на регрес подноси се једанпут годишње, у два примерка, Министарству финансија – Управи за трезор у периоду од 7. марта до 30. априла текуће године, на Обрасцу – Захтев за остваривање права на регрес у _______ години, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Изузетно у 2022. години, право на регрес имају корисници који остварују право на основне подстицаје у биљној производњи у 2022. години, тако што им се средства директно уплаћују на наменски рачун пољопривредног газдинства код пословне банке.

Поделите на:

Правилник је актуелан.