УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Правилник о подстицајима за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју

Објављено: 22. маја 2020. Категорије: Мере руралног развоја

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју, услови, начин остваривања права на подстицаје, као и максимални износи подстицаја по кориснику и по врсти поједине мере.

Подстицаји обухватају:

1. подстицаје за спровођење техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју.

Право на подстицаје има правно лице уписано у Регистар научноистраживачких организација, истраживачко развојни центар, иновациони центар уписан у Регистар иновационих делатности у складу са законом којим се уређује иновациона делатност, акредитовани факултет, предузетник и правно лице који испуњавају услове за обављање саветодавних и стручних послова у пољопривреди, као и правно лице овлашћено за обуку и усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача, у складу са законом који уређује обављање саветодавних и стручних послова у пољопривреди.

Подстицаји се расподељују конкурсом који за сваку календарску годину расписује министарство надлежно за послове пољопривреде.

Остварује се право на коришћење средстава у износу до 20.000.000 динара по кориснику подстицаја.

 

2. подстицаје који се односе на развој прогнозно-извештајних послова у области заштите биља

Право на подстицаје има предузетник и правно лице који испуњавају услове за обављање саветодавних и стручних послова у пољопривреди, као и правно лице овлашћено за обуку и усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача, у складу са законом који уређује обављање саветодавних и стручних послова у пољопривреди и лице које обавља прогнозно-извештајне послове.

Подстицаји се остварује се на основу захтева који се подноси Управи за аграрна плаћања, булевар краља Александра 84, од 1. до 10. фебруара текуће календарске године.

Остварује се право на коришћење средстава: а) средстава у износу од 40.000 динара месечно по једном ангажованом инжењеру, на који се обрачунавају и плаћају припадајући порези и доприноси у складу са законом; б) средстава за покриће трошкова насталих реализацијом пројекта у износу до 8.000 динара по једном ангажованом инжењеру месечно.

 

3. подстицаје који се односе на развој примењеног пројекта за унапређење квалитета млека у области сточарства

Право на подстицаје има предузетник и правно лице који испуњавају услове за обављање саветодавних и стручних послова у пољопривреди, као и правно лице овлашћено за обуку и усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача, у складу са законом који уређује обављање саветодавних и стручних послова у пољопривреди.

Подстицаји се остварује се на основу захтева који се подноси Управи за аграрна плаћања, булевар краља Александра 84, од 3. до 10. јануара текуће календарске године.

Остварује се право на коришћење средстава у износу до 5.235 динара за свако регистровано пољопривредно газдинство које остварује премију за млеко.

 

4. подстицаје који се односе на развој примењеног пројекта за унапређење квалитета земљишта

Право на подстицаје има предузетник и правно лице који испуњавају услове за обављање саветодавних и стручних послова у пољопривреди, као и правно лице овлашћено за обуку и усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача, у складу са законом који уређује обављање саветодавних и стручних послова у пољопривреди.

Подстицаји се остварује се на основу захтева који се подноси Управи за аграрна плаћања, булевар краља Александра 84, од 10. до 20. фебруара текуће календарске године.

Oстварује се право на коришћење средстава у износу до 20.000.000 динара по кориснику подстицаја.

Изузетно у 2022. години, захтев за остваривање права на подстицаје подноси се Управи и у року од 11. до 18. јула 2022. године.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о подстицајима за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, број 94/17), осим одредаба којима се уређују подстицаји који се односе на развој прогнозно-извештајних послова у области заштите биља, које престају да важе 31. децембра 2020. године.

Поделите на:

Правилник је актуелан.