Документација

Нема докумената

УАП расписала је конкурс о условима и начину коришћења подстицаја за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за аграрна плаћања расписала јеКонкурс о условима и  начину коришћења  подстицаја за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима. Расписаним Конкурсом расподељују се подстицаји за унапређење руралне економије за инвестиције које се спроводе с циљем унапређења квалитета живота у руралним подручјима, и то кроз:

1. програм за подршку инвестицијама за изградњу, доградњу и адаптацију објеката и набавку опреме, а ради пружања угоститељских услуга у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству са следећим врстама подстицаја:

1.1. изградња објеката по угледу на аутентичне сеоске куће, односно салаше или вајате, уз очување народног градитељства и традиционалне архитектуре, a ради пружања угоститељских услуга у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству;
1.2 изградња, доградња и адаптација купатила и увођење система централног грејања и слично, односно привођење намени објеката по угледу на аутентичне сеоске куће, односно салаше и вајате уз очување народног градитељства и традиционалне архитектуре, a ради пружања угоститељских услуга у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству;
1.3. рестаурација аутентичних објеката на селу –  воденица, ваљарица (објеката за извлачење влакана, односно сукна) и винских подрума који су у функцији сеоског туризма;
1.4. побољшање пратећих садржаја у области рекреације, партерног уређења дворишта и набавке дворишног мобилијара ради унапређења понуде и пружања угоститељских услуга у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству;
1.5. опремање просторија за пружање услуга исхране које су у функцији сеоског туризма; и

2. програм за подршку инвестицијама за набавку опреме за бављење традиционалним занатима који су сертификовани у складу са подзаконским актом којим се уређују послови који се сматрају старим и уметничким занатима, односно послови домаће радиности са следећим врстама подстицаја:

2.1. набавка опреме ради обављања старих и уметничких заната, односно послова домаће радиности  који су сертификовани у складу са посебним прописом.
Рок за подношење пријава на Конкурс је 15.11.2014. године. Подношење Конкурсне пријаве за доделу подстицаја са неопходном документацијом обавља се слањем конкурсне документације путем поште, препорученим писмом, на адресу: Управа за аграрна плаћања, Хајдук Вељкова 4-6, 15000 Шабац.
Адреса подносиоца Конкурсне пријаве и назив Конкурса морају бити јасно назначени на коверти, уз обавезну назнаку:  „Не отварати – Конкурс о условима и  начину коришћења  подстицаја за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима“.

Целовити текст Конкурса са пратећим Обрасцем Конкурсне пријаве за коришћење подстицаја за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима и Прилозима 1, 2 и 3  можете погледати на следећем линку https://uap.gov.rs/pravilnici-2014/pravilnik-o-podsticajima-za-unapredjenje-ekonomskih-aktivnosti-na-selu-kroz-podrsku-nepoljoprivrednim-aktivnostima-2014/

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content