Расписан Конкурс за програме сертификације садног материјала и клонску селекцију

Конкурс за подстицање програма сертификације садног материјала и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља за 2017. годину, уређује подршку програмима који се односе на набавку опреме, техничких средстава, биљног материјала, одржање колекција и обављања активности на пословима спровођења тих програма, као и на пројекте сертификације и клонске селекције, чување, умножавање и тестирање садног материјала и друго у циљу сертификације садног материјала и једне или више фаза фитосанитарне и генетске клонске селекције воћака, винове лозе и хмеља.

Право на коришћење подстицаја има правно лице и предузетник, чије је газдиство регистровано и у активном je статусу. Између осталог, корисник средстава мора да буде уписан у Регистар произвођача садног материјала воћака, винове лозе и хмеља, и да спроводи програме сертификације у складу са званичним шемама сертификације Европске и Медитеранске организације за заштиту биља и регулативом Европске уније, а за клонску селекцију винове лозе и у складу са Резолуцијом Међународне организације за винову лозу и вино.

Испуњеност услова за остваривање права на подстицаје испитује посебна Комисија, која утврђује ранг листу подносилаца. После извршене инспекцијске контроле, решењем се утврђује право и закључује Уговор о коришћењу подстицаја којим се уређују међусобна права и обавезе, а посебно обим активности, начин њиховог извршавања и износ подстицаја. Корисник средстава по реализацији подстицаја, а најкасније до 30. јуна наредне године доставља Министарству Извештај о реализацији, који садржи податке којима доказује да је спровео све планиране активности, као и доказе о наменском коришћењу средстава остварених по основу подстицаја.

Подстицаји се исплаћују из два дела и то 50% по потписивању Уговора, док се остатак исплаћује по оцени Извештаја и то за максималан укупан износ до 10.000.000 динара.  Трошкови и активности који су предмет подстицаја могу бити извршени од  01.01.2017. године, па до 31.03.2018. године.

Пријава се подносе Министарству пољопривредe, шумарства и водопривреде, Управи за аграрна плаћања од 15.09.2017. до 15.10.2017. године.

 

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content