EN
[wpml_language_selector_widget]

Расписан конкурс о условима и начину коришћења подстицаја за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у 2016. години

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за аграрна плаћања расписује  Конкурс о условима и  начину коришћења  подстицаја за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у 2016. години.

Расписаним Конкурсом расподељују се подстицаји за унапређење руралне економије за инвестиције које се спроводе с циљем унапређења квалитета живота у руралним подручјима, и то кроз:

  1. програм за подршку инвестицијама за изградњу, доградњу,адаптацију, инвестиционо и текуће одржавање, у циљу привођења намени, као и набавке опреме, а ради пружања угоститељских услуга у угоститељским објектима и домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству, са следећим врстама подстицаја:

1) изградња нових објеката датих у Прилогу 1 Правилника – Аутентични сеоски објекти;

2) радови инвестиционог и текућег одржавања постојећих, аутентичних сеоских објеката уз очување народног градитељства и традиционалне архитектуре, a ради пружања угоститељских услуга у пословима домаће радиности или сеоском туристичком домаћинству;

3) доградња и адаптација купатила, сауне, кухиње и увођење система централног грејања а ради пружања угоститељских услуга у угоститељским објектима у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству;

4) радови инвестиционог одржавања у циљу привођења намени аутентичних објеката на селу – воденица, ваљарица (објеката за извлачење влакана, односно сукна), ветрењача, који су у функцији сеоског туризма;

5) побољшање пратећих садржаја у области рекреације и набавке дворишног мобилијара, ради унапређења понуде и пружања угоситељских услуга у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству;

6) изградња базена (надземних и укопаних), површине веће од 12м2 и дубине веће од 1м;

7) партерно уређење дворишта;

8) опремање објеката ради унапређења понуде и пружања угоститељских услуга у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству;

  1. програм за подршку инвестицијама за набавку опреме и алата за обављање послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, у складу са прописима којим се уређују одређивања послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата, са следећим врстама подстицаја:

1)  набавка опреме ради очувања и унапређења старих и уметничких заната, односно послова домаће радиности  који су сертификовани у складу са посебним прописом;

  1. програм за подршку инвестицијама за промоцију непољопривредних активности на селу путем израде или модернизације и професионализације туристичких интернет страница, са следећим врстама подстицаја:

1) трошкови промоције непољопривредних активности на селу путем израде или модернизације и професионализације туристичких интернет страница.

            Корисници подстицаја, врсте прихватљивих трошкова, услови за остваривање права на подстицаје, максимални износ подстицаја, документација која се подноси уз пријаву на конкурс и сви остали детаљи дефинисани су Конкурсом.

             Рок за подношење пријава на Конкурс је   до 15.10.2016. године. Подношење пријаве за доделу подстицаја са неопходном документацијом обавља се слањем конкурсне документације путем препоручене поште на адресу: Управа за аграрна плаћања, 11000 Београд, Булевар краља Александра 84 или предајом Писарници републичких органа управе.

            Адреса подносиоца Конкурсне пријаве и назив Конкурса морају бити јасно назначени на коверти, уз обавезну назнаку:  „ Конкурс о условима и  начину коришћења  подстицаја за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима“.

 

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content