Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за ђубриво, гориво и семе

Објављено:

Овом правилником ближе се прописују услови, начин и образац захтева за остваривање права на регрес за ђубриво, гориво и семе који се користе у биљној производњи.

Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава има право на коришћење регреса ако, поред услова прописаних законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, у периоду од 1. маја претходне године до 30. априла текуће године купи ђубриво, гориво, односно семе за радове у пољопривреди.

Регрес се одобрава за исту површину за коју остварује право на основне подстицаје у биљној производњи, у износу који је утврђен посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева за остваривање права на подстицај у складу са Јавним позивом, који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања. Текст Јавног позива објављује се на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања.

Захтев за остваривање права на регрес подноси се у два примерка, Министарству финансија – Управи за трезор  у року одређеном јавним позивом

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content