Правилник је актуелан

Документација

Правилник о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа, вина, пива и јаких алкохолних пића

Објављено:

Правилником се ближе прописују врсте подстицаја програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности, који обухватају подршку за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа, вина, пива и јаких алкохолних пића, услови, начин остваривања права на подстицаје, обрасци захтева за остваривање права на подстицаје, као и максимални износи подстицаја по кориснику подстицаја.

Подстицаји обухватају:
1) програм за инвестиције у прераду пољопривредних и прехрамбених производа у сектору млека
2) програм за инвестиције у прераду пољопривредних и прехрамбених производа у сектору меса
3) програм за инвестиције у производњу вина, пива и јаких алкохолних пића

4) програму за инвестиције у прераду пољопривредних и прехрамбених производа у сектору воћа и поврћа

Прецизнији подаци о прихватљивим инвестицијама могу се наћи у табелама које су саставни део овог Правилника.

Подршка горенаведеним програмима односи се и на маркетинг који обухвата набавку контролних маркица за млеко, односно месо, у складу са прописима којима се уређује заштита географског порекла пољопривредних и прехрамбених производа, као и набавку евиденционих маркица за обележавање вина са ознаком географског порекла у складу са прописима којима се уређује вино.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то: предузетник; привредно друштво; земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу.

 

Министарство надлежно за послове пољопривреде – Управа за аграрна плаћања, расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у опрему у објектима за прераду млека, меса, воћа, поврћа, вина, пива и јаких алкохолних пића, који се објављује на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања.

У складу са уредбом којом се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју, подстицаји се утврђују у износу од 50% од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65% од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 5.000.000 динара.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, вина, пива и јаких алкохолних пића („Службени гласник РС”, бр. 78/18 и 80/18 – исправка). Захтеви за остваривање права на подстицаје поднети до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

 

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content