Правилник је актуелан

Документација

Прилози и обрасци
Остали формати:
DOC

Правилника о подстицајима за подршку програмима који се односе на припрему и спровођење локалних стратегија руралног развоја

Објављено:

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за подршку програмима који се односе на припрему и спровођење локалних стратегија руралног развоја (ЛСРР), услови и начин за остваривања права на подстицаје, обрасци захтева, као и максимални износи подстицаја по кориснику.

Подстицаји обухватају подршку програмима, и то:

1) подстицаји за припрему ЛСРР;

2) подстицаји за спровођење ЛСРР.

Право на подстицаје остварује Партнерство за територијални рурални развој (удружење представника јавног, приватног и цивилног сектора одређеног руралног подручја које је основано у складу са законом којим се уређују удружења) регистровано код Агенције за привредне регистре ако  нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита; за подстицај за који подноси захтев за одобравање не користи подстицаје по неком другом основу, односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицај и ако је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода.

Поступак за одобравање права на подстицај за подршку програмима који се односе на припрему ЛСРР покреће се по подношењу захтеву Партнерства које испуњава прописане услове, на јавни позив који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, и који се објављује на званичној интернет страници Министарства, односно на званичној интернет страници Управе.

Подстицај за припрему ЛСРР исплаћује се у износу од 100%. Максималан износ подстицаја који корисник може да оствари за подстицај за припрему ЛСРР јесте 800.000 динара.

Право на подстицај за спровођење ЛСРР има Партнерство којем су одобрена и исплаћена средстава за припрему ЛСРР.

Поступак за одобравање права на подстицај за подршку програмима који се односе на спровођење ЛСРР покреће се по подношењу захтеву Партнерства које испуњава прописане услове, на јавни позив који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, и који се објављује на званичној интернет страници Министарства, односно на званичној интернет страници Управе.

 

Подстицај за спровођење ЛСРР исплаћује се у износу од 100%. Максималан износ подстицаја који корисник може да оствари за подстицај за спровођење ЛСРР јесте 600.000 динара.

 

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content