ПравилнициАрхива 2022

Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на подстицаје за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња

Објављено:

Овим правилником ближе се прописују услови, начин остваривања права на регрес за премију осигурања усева, плодова,вишегодишњих засада,расадника и животиња, као и образац захтева за остваривање права на регрес.

Право на коришћење регреса има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава, који поред услова прописаних законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, испуњава и услов да је код друштва за осигурање осигурао:

1) усеве и плодове од ризика умањења приноса (ратарске културе – житарице и индустријско биље, повртарске културе; воћарске културе, винова лоза и хмељ);

2) расаднике и младе вишегодишње засаде пре ступања на род од ризика који су прописани условима осигуравајућих друштава;

3) животиње од ризика који су прописани условима осигуравајућих друштава.

Субвенционише се (регресира) 40-45% од плаћење премије осигурања умањене за износ пореза. Максимални износи подстицаја су:

  1. за подстицаје за осигурање ратарских култура – 100.000 динара
  2. за подстицаје за осигурање повртарских култура – 500.000 динара
  3. за осигурање воћарских култура, винове лозе и хмеља – 1.000.000 динара
  4. за подстицаје за осигурање расадника и/или младих вишегодишњих засада пре ступања на род – 500.000 динара
  5. за подстицаје за осигурање животиња – 2.000.000,00 динара.

Укупно за све врсте подстицаја корисник подстицаја може да оствари максимално 2.500.000 динара.

Захтев за остваривање права на регрес подноси се Министарству финансија и привреде – Управи за трезор, једанпут годишње за осигуране културе, односно животиње, у два примерка од 1. јула до 15. новембра текуће године.

Уз захтев се подноси оверена копија полисе осигурања издате од стране друштва за осигурање код кога је подносилац захтева осигуран у периоду од 16. новембра претходне до 15. новембра текуће године, као и потврда о извршеном плаћању укупне премије осигурања.

Ако је физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства закључило уговор о производњи са организатором производње који је осигурао усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње у његово име и за његов рачун, то лице подноси потврду о осигурању издату од стране друштва за осигурање код кога је осигуран, као и потврду о извршеном плаћању укупне премије осигурања.

 

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content