ПравилнициАрхива 2022

Правилник о коришћењу подстицаја за органску сточарску производњу

Објављено:

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за органску сточарску производњу, услови, начин остваривања права на подстицаје, обрасци захтева за остваривање права на подстицаје и максималан износ подстицаја по кориснику и по врсти поједине мере.
Подстицаји за органску сточарску производњу обухватају следеће врсте подстицаја у одговарајућим износима по врсти поједине мере, и то за:
1) премију за млеко произведено методом органске производње (у даљем тексту: премија за млеко); 2) тов јунади; 3) тов јагњади; 4) тов јаради; 5) тов свиња; 6) краве дојиље; 7) кошнице пчела; 8) производњу конзумне рибе; 9) краве за узгој телади за тов; 10) квалитетне приплодне млечне краве; 11) квалитетне приплодне товне краве и бикове (у даљем тексту: квалитетне приплодне товне краве); 12) квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јарчеве (у даљем тексту: квалитетне приплодне овце и козе); 13) квалитетне приплодне крмаче и нерастове (у даљем тексту: квалитетне приплодне крмаче); 14) родитељске кокошке тешког типа; 15) родитељске кокошке лаког типа; 16) родитељске ћурке; 17) квалитетне приплодне матице риба шарана и 18) квалитетне приплодне матице риба пастрмке.
Подстицаји се утврђују у одговарајућем износу по врсти поједине мере који се увећава 40% од износа за подстицаје који се за исту врсту мере исплаћују у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.
Право на подстицаје остварује правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које поред услова прописаних законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно посебним прописима којима се ближе уређују услови за остваривање права на премију за млеко, подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради, подстицаје у сточарству за краве дојиље, кошнице пчела, производњу конзумне рибе, краве за узгој телади за тов и подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла, испуњава и услов да је са овлашћеном контролном организацијом закључило уговор о вршењу контроле и сертификације у органској производњи који важи за годину за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја, односно у случају групне сертификације да је закључило уговор о сарадњи са произвођачем, као и да је у уговору који је тај произвођач закључио са овлашћеном организацијом подносилац захтева наведен као произвођач кооперант, у складу са посебним прописом којим се ближе уређује контрола и сертификација у органској производњи и методе органске производње.
Захтев за премију за млеко подноси се непосредно или преко правног лица односно предузетника, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна плаћања, и то за:

први и други квартал (1. јануар – 30. јун календарске године) – од 1. јула до 15. јула текуће године,
2) трећи квартал (1. јул – 30. септембар календарске године) – од 1. октобра до 15. октобра текуће године,
3) четврти квартал (1. октобар – 31. децембар календарске године) – од 1. јануара до 15. јануара наредне календарске године.

 

Поступак за остваривање права на подстицаје у органској сточарској производњи за тов јунади; тов јагњади; тов јаради; тов свиња; краве дојиље; кошнице пчела; производњу конзумне рибе; краве за узгој телади за тов; квалитетнa приплодна грла покреће се подношењем захтева за остваривање права на подстицај у складу са Јавним позивом, који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна. Текст Јавног позива објављује се на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања. Јавни позив садржи податке о нaчину oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje и роковима за подношење захтева, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

 

 

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content