Документација

Нема докумената

Повољнији услови субвенционисаних кредита за набавку животиња

Новим изменама Правилника о условима и начину остваривања права на кредитну подршку уведене су посебне олакшице у остваривањау права на кредитну подршку и условима отплате кредита за набавку животиња за приплод, а од сада и за даљи тов.

Пре свега, за набавку квалитетних приплодних јуница и квалитетних приплодних крава старости до пет година може да се одобри одложени рок враћања главнице до две године, који се укључује у рок отплате кредита.

Такође, добављач животиња може бити и пољопривредник који је регистрован у складу са прописом којим се уређује пољопривреда и рурални развој и има статус трговца у складу са законом којим се уређује трговина.

Када је предмет кредита набавка половног атестираног теретног возила за превоз уграђених кошница пчела добављач може бити било које лице.

Уз захтев за одобрење кредита за развој сточарства за набавку пре пуштања кредита у течај, подноси се предрачун за набавку животиња или предуговор о купопродаји наведених животиња, односно изјава подносиоца захтева дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће средства искористити за намене наведене у захтеву.

Након пуштања кредита у течај достављају се копије уверења о пореклу и производним особинама квалитетне приплодне животиње (педигре) за квалитетна приплодна грла (за увозна грла копија оригиналног педигреа из земље извозника), или копије пасоша, или копије уверења о здравственом стању животиње

Кредитна подршка је врста подстицаја којом се пољопривредним газдинствима омогућава олакшани приступ коришћењу кредита. Кредити, чији је рок од једне до три године са грејс периодом до годину дана, или од три до пет година, одобравају се и исплаћују у динарима – без валутне клаузуле и предстаљају једне од најповољнијих кредита на тржишту, где фиксна каматна стопа износи 3% на годишњем нивоу, односно 1% за физичко лице са пребивалиштем које је на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, односно које је навршило највише 40 година живота у текућој години, односно које је женског пола. Кредити чији је рок отплате до три године враћају се у месечним, тромесечним, шестомесечним и годишњим ануитетима, а кредити чији је рок отплате од три до пет година се враћају у шестомесечним ануитетима.

 

 

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content