Документација

Нема докумената

Објављена Ранг листа подносилаца пријава на Први позив у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду  

На основу члана 29. Правилника о додели бесповратних средстава у оквиру пројекта за конкурентну пољопривреду, Тим за управљање Пројектом конкурентна пољопривреда Србије, који ради у оквиру Управе за аграрна плаћања, Министарствa пољопривреде, шумарства и водопривреде, припремио је прелиминарну ранг листу подносоца пријава на Први јавни позив у оквиру спровођења грант програма, која је објављена на званичној интернет страници Управе.

Основни циљ прелиминарне ранг листе је да подносиоци пријава сагледају бодовање и да могу, уколико сматрају потребним, да уложе приговор на додељени број бодова у року од 15 дана од дана објављивања Листе на на званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања.

Приговор са припадајућим доказима се доставља у писаној форми, са назнаком имена и презимена, односно назива, као и адресе подносиоца проговора, као и назнаком „Приговор на Ранг листу подносилаца пријава за Први Јавни позив за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду у 2021. години“, лично, преко Писарнице републичких органа управе у Београду, улица Немањина број 22-26, 11000 Београд, или поштом на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра бр. 84, 11050 Београд.

Након разматрања свих пристиглих приговора, а по коначности одлука о приговорима, Управа објављује коначну ранг листу подносиоца пријава на званичној интернет страници Управе.

У даљем поступку, у оквиру спровођења Првог јавног позива, директор Управе решењем одобрава право на коришћење бесповратних средстава подносиоцу пријаве на основу коначне ранг листе, а до висине расположивих средстава утврђених Јавним позивом. Решење о одабравању права на коришћење бесповратних средстава ће садржати и податке о обавезама подносиоца пријаве у складу са условима за одобравање пројекта, као и рок за испуњавање тих обавеза и услове за подношење захтева за одобравање пројекта.

Лице коме је одобрено право на коришћење бесповратних средстава, у следећој фази, подноси захтев за одобравање пројекта, у року назначеном у решењу о одабравању права на коришћење бесповратних средстава и прилаже документацију наведену у члану 31. Правилника о додели бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду.

Потом, Управа за аграрна плаћања врши административну обраду захтева, провером података из захтева, документације приложене уз захтев као и службених евиденција, а у складу са Коначном ранг листом подносилаца пријава. Уколико је административном провером, а по процени Управе и контролом на месту инвестиције, утврђено да подносилац захтева испуњава прописане услове и ако постоје расположива финансијска средства опредељена јавним позивом, директор Управе решењем одобрава индивидуални пројекат. Овим решењем се прецизира рок у ком корисник бесповратних средстава потписује уговор са Управом, као и рок за достављање уговора са пословном банком.

За све додатне информације пратите веб страницу Управе за аграрна плаћања.

Ранг листа подносилаца пријава за Први Јавни позив за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду у 2021. години

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content