Објављен нови правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора

Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора, који је будио највише интересовања пољопривредних произвођача, данас је званично објављен. Њиме су пропсани услoви и нaчин oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje за куповину новог трактора, обрасци захтева кao и мaксимaлни изнoси пoдстицaja пo кoриснику.

Подстицај се остварује на основу прихватљивих трошкова инвестиције за набавку новог трактора снаге мотора до 100 киловата (kW), са стандардним деловима, уређајима и опремом укључујући припадајућу тракторску кабину, који се први пут употребљава за извођење пољопривредних радова у воћарству, односно виноградарству односно повртарству и који је произведен најкасније три године пре године у којој се остварује право на одобравање подстицаја.

Подстицај могу остварити лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и чија су газдинства у активном статусу и то: физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства; предузетник; привредно друштво; земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева за одобравање права на подстицаје у року одређеном Јавним позивом који ће у наредном периоду расписати и на својим званичним интернет странама објавити Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за аграрна плаћања. Наглашавамо да су овим правилником одређени  услови и дате смернице за планирање инвестиције, док процес подношења захтева започиње након објављивања Јавног позива. Сви захтеви који буду поднети пре почетка рока који ће бити одређен Јавним позивом, биће одбачени као преурањени.

Јавни позив садржи податке о: лицима која остварују права на подстицаје, услoвима и нaчину oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje, обрасцима захтева кao и мaксимaлним изнoсима пoдстицaja пo кoриснику, у складу са овим правилником, висини укупних расположивих средстава по јавном позиву, роковима за подношење захтева и документацији која се подноси уз захтеве као и друге податке потребне за спровођење јавног позива. У току календарске године може бити расписан један или више јавних позива, у зависности од расположивих средстава.

Уз образац Захтева за одобравање права на подстицаје подносилац захтева, поред осталог  доставља предрачун за набавку новог трактора, не старији од 30 дана од дана подношења захтева, изјаву произвођача, односно овлашћеног представника произвођача да је предметни трактор намењен, односно може да се користи за извођење пољопривредних радова у воћарству, виноградарству, односно повртарству, као и образац изјаве добављача да може извршити испоруку предмета инвестиције из предрачуна у року од 150 дана од дана издавања предрачуна, као и да нема својство повезаног лица са подносиоцем захтева. Предрачун (профактура, предуговор или друга врста понуде) треба да садржи: назив произвођача трактора, годину производње, тип, односно модел трактора, снагу мотора изражену у киловатима (kW), укупну цену возила, износ пореза на додату вредност, начин и рок испоруке као и друге податке који се односе на набавку предметне инвестиције.

Уколико, након административне провере Управа донесе решење о одобравању права на подстицај, подносиоцу се поред одређеног максималног износа подстицаја који може остварити, утврђује и рок који не може бити дужи од 90 дана од пријема решења, да у потпуности реализује инвестицију из предрачуна и поднесе захтев за исплату подстицаја. Ако у року за реализацију инвестиције добављач престане да постоји или му буде изречена забрана обављања делатности, односно ако дође до поремећаја на тржишту услед којег добављач није у могућности да испоручи предмет инвестиције у складу са предрачуном, лице коме је одобрено право на подстицаје може Управи поднети захтев за промену добављача, односно захтев за промену предмета инвестиције, најкасније у року од 30 дана пре истека рока за реализацију инвестиције

После реализације инвестиције, која подразумева извршење свих радњи везаних за набавку предмета прихватљиве инвестиције, осим прибављања предрачуна (закључење купопродајног уговора, промет робе, издавање докумената који прате робу, преузимање робе, исплата цене у потпуности, регистрација возила, као и стављање инвестиције у функцију у складу са наменом), у року одређеном Решењем, лице коме је одобрено право на подстицаје подноси Управи захтев за исплату подстицаја. Уз образац захтева за исплату подстицаја подносилац доставља и рачун, отпремницу, прописани доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције, гарантни лист и оверену копију саобраћајне дозволе за предмет инвестиције, а ако је подносилац захтева сам директно извршио увоз предмета инвестиције, доставља и  јединствену царинску исправу и међународни товарни лист.

. У складу са уредбом којом се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2017. години, подстицаји се утврђују у у износу од 50 % од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65 % од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди..Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари у једној календарској години је 1.800.000 динара.

Корисник подстицаја дужан је да чува документацију која се односи на остваривање права на подстицаје, да наменски користи, не отуђи и не омогући другом лицу коришћење предмета подстицаја у року од пет година од дана исплате подстицаја, као и да се придржава других обавеза корисника подстицаја у складу са законом који уређује подстицаје у пољопривреди и руралном развоју.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content