Документација

Нема докумената

Објављен Конкурс за подстицање програма сертификације садног материјала и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања објављује Конкурс за програме сертификације садног материјала и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља за 2019. годину, којим се уређује подршка програмима који се односе на програме сертификације и клонске селекције за одобрене програме подносиоцима пријаве за реализацију тих програма, и то за:

  1. припрему терена и изградњу и монтажу мрежаника и/или стакленика са опремом за чување и умножавање садног материјала воћака, винове лозе и хмеља, иницијалних (примарних) биљака, односно биљака предосновне и основне категорије и обављање активности на пословима спровођења тих програма, куповину опреме, реагенаса и индикатор биљака за њихово тестирање и ретестирање и обављања тих активности,
  2. једну или више фаза клонске селекције воћака, винове лозе и хмеља, подразумевајући и анализе на присуство регулисаних штетних организама, односно обављање активности на здравственој (фитосанитарној) селекцији и генетичкој селекцији (масовна позитивна и/или негативна клонска селекција за подлоге и домаће створене сорте, индивидуална клонска селекција: предклонска селекција, селекција кандидат клонова и завршно испитивање клонова

Право на коришћење подстицаја за сертификацију и клонску селекцију, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју има правно лице и предузетник уписан у Регистар пољопривредних газдинстава и да се налази у активном статусу, и да је уписан у Регистар произвођача садног материјала воћака, винове лозе и хмеља, у складу са законом којим се уређује производња садног материјала, као и да испуњавају услове у погледу спровђења сертификације у складу са посебним прописима којим се уређује ова област.

Испуњеност услова за остваривање права на подстицаје испитује посебна Комисија, која утврђује ранг листу подносилаца. После извршене инспекцијске контроле, решењем се утврђује право и закључује Уговор о коришћењу подстицаја којим се уређују међусобна права и обавезе, а посебно обим активности, начин њиховог извршавања и износ подстицаја. Корисник средстава по реализацији подстицаја, а најкасније до 30. јуна наредне године доставља Министарству Извештај о реализацији, који садржи податке којима доказује да је спровео све планиране активности, као и доказе о наменском коришћењу средстава остварених по основу подстицаја.

Подстицаји се исплаћују из два дела и то 50% по потписивању Уговора, док се остатак исплаћује по оцени Извештаја и то за максималан укупан износ до 10.000.000 динара.  Трошкови и активности који су предмет подстицаја могу бити извршени од  01.01.2019. године, па до 31.03.2020. године.

Пријава се подносе Министарству пољопривредe, шумарства и водопривреде, Управи за аграрна плаћања од 01.09.2019. до 30.09.2019. године.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content