Документација

Нема докумената

Нови правилник о подстицајима за прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производаи производа рибарства

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је нови Правилник о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, вина, пива и јаких алкохолних пића („Службени гласник РС“ број 78/2018 од 19.10.2018. године).

Правилником се ближе прописују врсте подстицаја програмима за инвестиције у набавку опреме у сектору млека, меса, вина, пива и јаких алкохолних пића, услови, начин остваривања права на подстицаје, обрасци захтева за остваривање права на подстицаје, као и максимални износи подстицаја по кориснику подстицаја.

Подршка горенаведеним програмима односи се и на маркетинг који обухвата набавку контролних маркица за млеко, односно месо, као и набавку евиденционих маркица за обележавање вина са ознаком географског порекла.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то: предузетник; привредно друштво; земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу.

Поступак за оствaривање права на подстицаје за инвестиције у опрему се покреће подношењем захтева на Јавни позив који расписује Министарство надлежно за послове пољопривреде – Управа за аграрна плаћања, док се за оствaривање права на подстицаје за маркетинг у сектору прераде млека и меса и маркетинг у сектору вина поступак покреће подношењем захтева у периоду од 1. јануара до 30. септембра текуће године.

У складу са уредбом којом се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2018. години, подстицаји се утврђују  у износу од 50% од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65% од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 5.000.000 динара.

 

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content