Документација

Нема докумената

Нове уредбе

Влада Републике Србије, усвојила је уредбе о коришћењу подстицајних средстава за инвестиције у производњи и пласману воћа, грожђа, поврћа, печурака и цвећа, за регресирање осигурања животиња, усева, плодова, расадника и младих вишегодишњих засада и за подизање производних засада воћака, винове лозе, хмеља и линцуре за 2012. годину.

На основу Уредбе о подстицајним средствима за инвестиције у производњи и пласману воћа, грожђа, поврћа, печурака и цвећа, право на подстицаје се остварује за набавку нове опреме и механизације за сетву и садњу, за заштиту од болести, штеточина, града и ниских температура, за наводњавање, за бербу и производњу воћа, поврћа, печурака и цвећа у заштићеном простору и у објектима за производњу печурака као и за набавку опреме за прање, калибрирање, класирање, сортирање, избијање, полирање, паковање и чување. Право на подстицаје на основу ове Уредбе имају физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинства, земљорадничка задруга и удружење грађана а Захтев за доделу подстицаја подноси се до 31. јула 2012. године. Подстицаји се могу остварити ако је минимална вредност инвестиције 30.000 динара без ПДВ-а, у максималном износу од 2.000.000 динара за физичко лице и 4.000.000 динара за земљорадничку задругу или удружење грађана.

На основу Уредбе о регресирању осигурања, регистровани пољопривредници имају право на регресирање осигурања у износу од 40% од висине премије осигурања без пореза на премију неживотног осигурања уколико су осигурали животиње, расаднике, младе вишегодишње засаде, усеве и плодове од ризика. Право на коришћење средстава за регресирање осигурања животиња и површина под биљним културама пријављеним у 2012. години има физичко лице – носилац пољопривредног газдинстава које је уписано у Регистар и које је у активном статусу а Захтев се подноси од 15. јуна до 31. октобра 2012. године.

На основу Уредбе о коришћењу подстицајних средстава за подизање производних засада воћака, винове лозе, хмеља и линцуре, средства се користе за накнаду трошкова плаћених садница, трошкова везаних за специфичност услова у којима се заснива производни засад и за накнаду трошкова набавке и постављања наслона код засада винове лозе и хмеља. На основу ове Уредбе, право на коришћење подстицајних средстава имају физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинства са активним статусом, предузетник, привредно друштво, земљорадничка задруга, научно-истраживачка организација, школа, задужбина, манастир и црква.

Подносилац захтева има право на подстицајна средства ако је подигао један или више производних засада. Најмања површинa сваког засада износи 0,1 хектар за линцуру, 0,3 хектара за сваку врсту јагодастих воћака, винове лозе и хмеља и 0,5 хектара за сваку врсту јабучастих, коштичавих и језграстих воћака. Највећа површина за коју може да се остваре подстицајна средства је 10 хектара док је за производне засаде јагоде и линцуре 5 хектара. Подстицајна средства за производне засаде утврђују се на основу броја и категорије посађених и примљених садница по хектару. Подносилац захтева има право на подстицајна средства ако је примљено најмање 90% посађених садница и ако су саднице здравствено и сортно исправне. Захтеви на основу ове Уредбе се подносе до 30. јуна 2012. године, односно од 1. јула до 31. августа 2012. године за производне засаде јагоде.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content