Измене правилника о ИПАРД подстицајима

Министарство пољопривреде објавило je измене правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава.

Најважније измене односе се на опште услове за остваривање права на одобравање пројекта  – на пример, на вредност инвестиције у смислу прикупљања понуда за набавку, а нови правилник прецизније објашњава и место инвестиције, услове који се тичу Регистра пољопривредних газдинстава итд.

У досадашњем правилнику подносилац захтева требало је да има три прикупљене понуде за набавку инвестиција, за вредност већу од 20. 000 евра, односно једну понуду за набавку инвестиција за вредност до 20. 000 евра које су важеће на дан подношења захтева. По новом та вредност је 10.000 евра.

Потребне су три прикупљене понуде за набавку инвестиције, односно прихватљивих трошкова према Листи прихватљивих инвестиција и трошкова за вредност већу од 10.000 евра у динарској противвредности према месечном курсу Европске централне банке исказаном на шест (6) децимала у месецу који претходи месецу у коме је објављен јавни позив, односно једну понуду за набавку инвестиције за вредност до 10.000 евра, а које су упоредиве по садржају и по спецификацијама и важеће на дан подношења захтева, осим за реализоване опште трошкове за које доставља рачун – наводи се у новом правилнику.

Додат је члан у којем се објашњава да је место инвестиције место пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева – за инвестиције у набавку опреме, машина и механизације, односно место у коме се налази објекат – за инвестиције у изградњу и опремање објеката.

Дефинише се и то да подносилац захтева и повезана лица имају мање од 250 запослених и годишњи промет не већи од 50 милиона евра и/или вредност имовине која не прелази 43 милиона евра.

Када је о општим условима за остваривање права на одобравање пројекта реч, промењен је и део који се односи на стручно знање, односно искуство у области пољопривреде. Потребно је да онај ко конкурише за ИПАРД подстицаје има високу стручну спрему, или средњу стручну спрему у области пољопривреде и/или ветерине, или средњу стручну спрему и потврду о стручном оспособљавању у одговарајућем сектору у области пољопривреде или средњу стручну спрему и изјаву да ће похађати стручну обуку у одговарајућем сектору у области пољопривреде у минималном трајању од 50 часова предавања најкасније до дана подношења захтева за исплату ИПАРД подстицаја. Такође, да је уписан у Регистру у својству носиоца или члана породичног пољопривредног газдинства у периоду од најмање три године, или да има радно искуство у периоду од три године у одговарајућем сектору у области пољопривреде.

Када је о променама услова за одобравање пројеката у сектору меса реч, подносилац захтева треба да има објекат уписан у регистар у складу са посебним прописом који уређује упис у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката, и то капацитета: од 20 до 1.000 говеда и/или од 150 до 1.000 оваца и коза и/или од 30 до 400 крмача, и/или од 100 до 10.000 товних свиња и/или од 4.000 до 50.000 бројлера по турнусу. У сектору млека услови се остварују ако подносилац у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којем се држе или узгајају); ако на пољопривредном газдинству има од 20 до 300 млечних крава које су обележене и регистроване у складу са законом којим се уређује ветеринарство итд.

Ко се бави производњом житарица или индустријског биља, може да конкурише за инвестиције у изградњу и опремање објеката за складиштење, ако у Регистру има уписано два или више хектара пољопривредног земљишта под тим усевима.

За набавку трактора може да конкурише такође ако у Регистру има уписано од два до 50 хектара, а ако има од 50 хектара до 100 хектара под житарицама или индустријским биљем, може да набавља опрему, машине и механизације за пољопривредну производњу осим комбајна и трактора.

Подносилац захтева може поднети само један захтев за одобравање пројеката по истом јавном позиву, који може да обухвати једну или више инвестиција из Листе прихватљивих инвестиција и трошкова.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content