Документација

Нема докумената

Измена и допуна правилника за регресирање ђубрива

Министарство пољопривреде и заштите животне средине донело је правилник о измени и допуни правилника о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за ђубриво.
У Правилнику о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за ђубриво („Службени гласник РС“, број 40/14), у члану 1. став 2. мења се и гласи:
Ђубриво, у смислу овог правилника јесте свако средство за исхрану биља које је стављено у промет у складу са посебним прописима којима се уређује област исхране биља.
У члану 3. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
Ако се из фискалног исечка из става 2. овог члана не могу утврдити сви подаци неопходни за остваривање права на регрес за ђубриво, уз фискални исечак подноси се и оригинал рачун.“
Досадашњи став 3. постаје став 4. У члану 4. речи „из фискалних исечака“ замењују се речима: „из приложених доказа из члана 3. ст.2. и 3. овог правилника”.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content