УАП
Управа за аграрна плаћања

Управа за аграрна плаћања

Премије

Члан 15.
Премија за млеко исплаћује се квартално за кравље, овчије и козје сирово млеко испоручено у претходном кварталу.

Право на коришћење премије за млеко има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинства, под условом да је:

  1. уписано у Регистар;
  2. пријавило врсту и број животиња;
  3. извршило обележавање и регистрацију грла у Централној бази података о обележавању животиња, у складу са законом којим се уређује ветеринарство (у даљем тексту: Централна база);
  4. власник грла које је пријавио у Централној бази или је власник грла члан његовог пољопривредног газдинства.

Поред услова из става 2. овог члана за премију за кравље млеко лице из става 2. овог члана мора да преда најмање 3.000 литара крављег млека по кварталу, односно најмање 1.500 литара крављег млека по кварталу произведеног на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.

Премија за млеко остварује се у износу од седам динара по литру млека.

Члан 16.
Ако корисник премије за млеко остварује право на премију преко правног лица или предузетника, то правно лице, односно предузетник дужан је да средства остварена по том основу исплати кориснику премије за млеко на његов наменски рачун, најкасније у року од три дана од дана уплате тих средстава.

АКТУЕЛНИ ПОДСТИЦАЈИ

Одаберите жељену категорију