УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Правилник о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа

Објављено: 27. марта 2017. Категорије: Архива 2017

Правилником се ближе прописују врсте подстицаја програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности, који обухватају подршку за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа, услови, начин остваривања права на подстицаје, обрасци захтева за остваривање права на подстицаје, као и максимални износи подстицаја по кориснику подстицаја.

Подстицаји обухватају:

1) подстицаји програму подршке за инвестиције у прераду млека, и то кроз инвестиције у опрему у објектима за прераду млека и маркетинг у сектору прераде млека

2) подстицаји програму подршке за инвестиције у прераду меса, и то кроз инвестиције у опрему у објектима за прераду меса и маркетинг у сектору прераде меса

 3) подстицаји програму подршке за инвестиције у прераду воћа, поврћа и грожђа, и то кроз инвестиције у опрему у објектима за прераду воћа, поврћа и грожђа (укључујући и производњу вина и јаких алкохолних пића), као и маркетинг у сектору прераде воћа, поврћа и грожђа 

Прецизнији подаци о прихватљивим инвестицијама могу се наћи у табелама које су саставни део овог Правилника.

Подршка горенаведеним програмима односи се и на маркетинг који обухвата набавку контролних маркица за млеко, односно месо, односно воће, односно поврће у складу са прописима којима се уређује заштита географског порекла пољопривредних и прехрамбених производа, као и набавку евиденционих маркица за обележавање вина са ознаком географског порекла у складу са прописима којима се уређује вино.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:  физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, само за производњу и прераду млека у складу са законом којим се уређује ветеринарство; предузетник;  привредно друштво; земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем пријаве на Јавни позив за подношење захтева за одобравање подстицаја, који расписује и на својим званичним интернет странама објављује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања. 

Уз Захтев за одобравање права на подстицаје подносилац захтева, поред осталог  доставља предрачун за набавку опреме не старији од 30 дана од дана подношења захтева и изјаву добављача да може извршити испоруку предмета инвестиције у року од од 150 дана од дана издавања предрачуна (профактура, предуговор или друга врста понуде која садржи податке о предмету инвестиције, укупну цену предмета инвестиције, износ пореза на додату вредност, начин и рок испоруке као и друге податке који се односе на набавку предмета инвестиције).

Уколико, након адмиснистративне провере Управа донесе решење о одобравању права на подстицај, подносиоцу се поред одређеног максималног износа, утврђује и рок који не може бити дужи од 90 дана од пријема решења, да у потпуности реализује инвестицију из предрачуна и поднесе захтев за исплату подстицаја. У том року лице којем је одобрено право на субвенцију може због оправданих околости Управи поднети захтев за промену добављача или прeдметне инвестиције.

После реализације инвестиције, која подразумева извршење свих радњи везаних за набавку предмета прихватљиве инвестиције, осим прибављања предрачуна, као и стављање инвестиције у функцију у складу са наменом, у року одређеном Решењем, лице коме је одобрено право на подстицаје подноси Управи захтев за исплату подстицаја уз уверења и потврде које не могу бити старија од 30 дана од дана подношења захтева.

Изузетно за 2017. годину право на подстицаје може да оствари лице из члана ако је реализовало предметну инвестицију почев од 1. октобра претходне године до дана подношења захтева, под условима, на начин и по поступку у складу са овим правилником. На остваривање права на подстицаје за реализовану предметну инвестицију не спроводи се поступак који се односи на одобравање права на подстицаје.

Подстицаји се утврђују у износу од 50% од вредности прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65 % од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. За одобравање права на подстицаје и за исплату подстицаја за реализоване инвестиције у складу са овим Јавним позивом опредељују се средства у укупном износу од 170.000.000 динара. Директор Управе решењем утврђује право на коришћење подстицаја и износ подстицаја за реализоване инвестиције, по редоследу подношења захтева, до утрошка средстава одређених Јавним позивом. Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари у једној календарској години је 5.000.000 динара.

Читко попуњен и потписан, односно оверен образац захтева са прописаном документацијом доставља се Управи за аграрна плаћања у затвореној коверти, са назнаком: „Захтев за одобравање права на подстицаје за подршку инвестицијама у прераду пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа у 2017. години“.

Читко попуњен и потписан односно оверен образац захтева са прописаном документацијом доставља се Управи за аграрна плаћања у затвореној коверти, са назнаком: „Захтев за исплату подстицаја за реализоване инвестиције у прераду пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа у 2017. години“.

 

 

 

Поделите на: