УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Правилник о подстицајима за унапређење руралне економије кроз увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла

Објављено: 12. маја 2014. Категорије: Архива 2014

Овим правилником ближe се прoписуjу услoви и нaчин oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje за унапређење руралне економије кроз увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла, oбрaзац зaхтeвa зa oствaривaњe прaвa нa пoдстицaje, кao и мaксимaлни изнoси пoдстицaja пo кoриснику.

Сертификација, у смислу овог правилника, јесте поступак контроле и оцењивања процеса производње и добијеног производа, као и издавање сертификата којим се потврђује њихова усклађеност са прописаним захтевима  у погледу производње и квалитета или издавање документа којим се потврђује њихова усклађеност са прописаним захтевима у погледу производње, за производе у периоду конверзије у органској производњи.

Подстицаји могу да се користе ако се уводи и сертификује:

1) систем управљања безбедношћу хране према ISO 22000, FSSC
22000, BRC, IFS, GOST-R
 стандарду;
2) добра пољопривредна пракса према GLOBALG.A.P. стандарду.
3) систем квалитета хране према HALAL стандарду;
4) систем квалитета хране према KOSHER стандарду;
5) производи добијени методама органске производње;
6) пољопривредни и прехрамбени производи са ознаком географског порекла.

Право на подстицаје може да се оствари ако се поднесе захтев за остваривање права на подстицаје, Министарству пољопривреде и заштите животне средине – Управи за аграрна плаћања на адресу Булевар краља Александра 84. 11050 Београд.

Захтев може да се поднесе једанпут годишње, од 1. маја до 31. октобра текуће године на Обрасцу – Захтев за остваривање права на подстицаје заунапређење руралне економије кроз увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла у ________ години.

Поделите на: