УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Правилник о условима, начину и обрасцима захтева за остваривање права на регрес за гориво

Објављено: 28. марта 2013. Категорије: Архива 2013

Овом правилником ближе се прописују услови, начин и обрасци захтева за остваривање права на регрес за гориво. Гориво, у смислу овог правилника, јесте евро дизел и дизел гориво Д2 односно дизел гориво гасно уље 0,1 које се ставља на тржиште у складу са правилником којим се уређују технички и други захтеви за течна горива нафтног порекла.

Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава има право на коришћење регреса за гориво ако, поред услова прописаних законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, купи највише 120 литара горива по хектару, и то:
1) до 60 литара горива по хектару које купи у периоду од 1. априла до 31. маја текуће године за пролећне радове;
2) до 60 литара горива по хектару које купи у периоду од 15. септембра до 30. новембра текуће године за јесење радове.

Овлашћени дистрибутер, у смислу овог правилника, јесте лице које је регистровано код Агенције за привредне регистре и има лиценцу за обављање енергетске делатности трговине моторним и другим горивима на станицама за снабдевање возила.

Захтев за остваривање права за регрес за гориво подноси се у два примерка Министарству финансија и привреде – Управа за трезор од 1. маја до 30. јуна текуће године, за пролећнe радове, на Обрасцу 1. – Захтев за за остваривање права за регрес за гориво за пролећне радове у ______ години и најкасније до 15. децембра текуће године, за јесење радове, на Обрасцу 2. – Захтев за остваривање права за регрес за гориво за јесење радове у _______ години, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Поделите на:

Правилник није актуелан.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Преузмите пратећу документацију

Нема докумената.