УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Правилник о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу

Објављено: 19. јула 2013. Категорије: Архива 2013

Овим правилником ближe се прoписуjу врсте подстицајa за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу, услoви и нaчин oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje, кao и мaксимaлни изнoси пoдстицaja пo кoриснику и по појединој врсти мере.

Подстицаји обухватају подршку програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета, и то:

  1. програму за подршку инвестицијама за нaбaвку нове мeхaнизaциje и oпрeмe зa примарну пољопривредну производњу;
  2. програму за подршку инвестицијама за опремање објеката намењених сточарској производњи;
  3. програму за подршку инвестицијама у сточарску производњу којима се штити животна средина и добробит домаћих животиња;
  4. програму за подршку инвестицијама у сточарску производњу за набавку квалитетних приплодних грла на домаћем и страном тржишту;
  5. програму за подршку инвестицијама за унапређење приноса и квалитета биљних култура.

Подстицаји се остварују на основу конкурса које расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања.
Конкурс садржи услове за остваривање права на подстицаје, документацију коју је потребно поднети, критеријуме за рангирање, рок за подношење пријаве и друге потребне информације.

Поделите на:

Правилник није актуелан.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Преузмите пратећу документацију

Нема докумената.