УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Правилник о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за производњу конзумне рибе

Објављено: 16. јула 2013. Категорије: Архива 2013

Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, подстицаје остварује за произведену конзумну рибу која је испоручена правном лицу, односно предузетнику који се бави расецањем и прерадом меса рибе, односно прометом рибе на мало на основу захтева који подноси Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања, Хајдук Вељкова 4-6, 15000 Шабац.

Уз захтев подноси се:

1) копија пријемнице издате од стране правног лица, односно предузетника који се бави расецањем и прерадом меса рибе, односно прометом рибе на мало који има одговарајући објекат одобрен у складу са законом којим се уређује ветеринарство и који је уписан у Централни регистар објеката, у складу са законом којим се уређује безбедност хране;

2) копија уверења о здравственом стању животиња оверена од стране надлежног ветеринарског инспектора;

3) изјава правног лица, односно предузетника о количини примљене конзумне рибе која је дата на Обрасцу 2 – Изјава правног лица, односно предузетника о количини примљене конзумне рибе, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се за сваку календарску годину до 31. децембра текуће календарске године на Обрасцу 1 – Захтев за подстицаје за производњу конзумне рибе за _____ годину.

Поделите на:

Правилник није актуелан.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Преузмите пратећу документацију

Нема докумената.