УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Уредба о подстицању пољопривредне производње путем кредитне подршке кроз субвенционисање дела камате у 2012. години

Објављено: 5. марта 2012. Категорије: Архива 2012

Кредитна подршка користи се за развој сточарства, за развој ратарства, воћарства, виноградарства и повртарства, за инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему и за инвестициона улагања у пољопривредне објекте.

Право на кредитну подршку имају физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетник и правно лице, уписани у Регистар пољопривредних газдинстава.

Уговор о кредиту се закључује под условима да рок отплате буде највише три године и да корисник кредита плаћа фиксну ефективну каматну стопу од 6% на годишњем нивоу у периоду отплате кредита.

Ако је корисник кредита физичко лице и предузетник, укупно одобрени износ кредита је до 5.000.000 динара. Ако је корисник земљорадничка задруга, укупно одобрени износ кредита је до 15.000.000 динара. Ако земљорадничка задруга користи кредит за развој сточарства, одобрени износ може се повећати до 50.000.000 динара а ако је корисник кредита правно лице, укупно одобрени износ кредита је до 5.000.000 динара.

Ако се утврди да кредит није наменски искоришћен или је делимично наменски искоришћен, проглашава се доспелим тако што се целокупна главница, припадајућа редовна камата и затезна камата наплаћују од корисника.

Банке са којима су потписани Уговори о субвенционисаним кредитима су: Комерцијална банка АД Београд, Procredit Bank АД Београд, Banca Intesa АД Београд, Hypo Alpe-Adria-Bank AД Београд, Credit Agricole Banka Srbija AД Нови Сад, Пољопривредна банка Агробанка АД Београд, Банка поштанска штедионица АД, KBC банка АД, Агроиндустријско-комерцијална банка “Аik Banka” АД Ниш и Societe Generale Banka Srbija АД Београд.

Захтеви за одобрење кредита се подносе банци до 1. новембра 2012. године.

Поделите на:

Правилник није актуелан.