УАП
Управа за аграрна плаћања

Управа за аграрна плаћања

Унапређење дохотка

Подстицаји за подршку програмима који се односе на диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима обухватају подршку за:

  1. инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре;
  2. унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима;
  3. подршку младима у руралним подручјима;
  4. спровођење активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду, као и на увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима.

АКТУЕЛНИ ПОДСТИЦАЈИ

Одаберите жељену категорију