УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Управа за аграрна плаћања

Подстицаји мерама руралног развоја

Унапређење конкурентности

Подстицаји за подршку програмима који се односе на унапређење конкурентности обухватају подстицаје за:

 1. инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства;
 2. успостављање и јачање удружења у области пољопривреде;
 3. инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства;
 4. управљање ризицима.
Очување животне средине

Подстицаји за подршку програмима који се односе на очување и унапређење животне средине и природних ресурса обухватају подстицаје за:

 1. одрживо коришћење пољопривредног земљишта;
 2. одрживо коришћење шумских ресурса;
 3. органску производњу;
 4. очување биљних и животињских генетичких ресурса;
 5. очување пољопривредних и осталих подручја високе природне вредности;
 6. подршку агроеколошким мерама, доброј пољопривредној пракси и другим политикама заштите и очувања животне средине.
Унапређење дохотка

Подстицаји за подршку програмима који се односе на диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима обухватају подршку за:

 1. инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре;
 2. унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима;
 3. подршку младима у руралним подручјима;
 4. спровођење активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду, као и на увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима.
Локалне стратегије за рурални развој

Подстицаји за подршку програмима који се односе на припрему и спровођење локалних стратегија руралног развоја обухватају подстицаје за:

 1. припрему локалних стратегија руралног развоја;
 2. спровођење локалних стратегија руралног развоја.
Креирање и пренос знања

Подстицаји за подршку унапређењу система креирања и преноса знања обухватају подршку за:

 1. развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју;
 2. подршку пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди.

АКТУЕЛНИ ПОДСТИЦАЈИ

Одаберите жељену категорију