УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Честа питања

Регистрација пољопривредног газдинства

По Правилнику о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства („Сл. гласник РС“, бр. 17/2013, 102/2015, 6/2016, 46/2017, 44/2018-др. закон, 102/2018 и 6/2019), пољопривредно газдинство се региструје у Управи за Трезор на територији општине на којој пребива носилац пољопривредног газдинства (седиште – уколико је у питању правно лице или предузетник).
У Регистар се уписује пољопривредно газдинство са најмање 0,5 хектара пољопривредног земљишта на територији Републике Србије, a може се уписати и пољопривредно газдинство са мање од 0,5 хектара пољопривредног земљишта, односно, друго земљиште или грађевинска целина на којима се обавља сточарску, виноградарску или повртарску производњу, или обављају други облици пољопривредне производње, као што су узгој рибе, гајење печурака, пужева, пчела и др. прерада пољопривредних производа или друге активности као што су сеоски туризам или стари занати.

Пољопривредно газдинство уписује се у Регистар као корисник земљишта на основу:

1) права својине;

2) решења – извода о расподели комасационе масе;

3) уговора о закупу или уговора о уступању земљишта на коришћење под условом да ти уговори нису закључени са правним лицем, осим ако је закуподавац министарство надлежно за послове пољопривреде, односно црква и верска заједница, с тим да рок важења тих уговора не може да истекне пре 31. октобра у години на коју се односи упис или обнова регистрације у Регистру;

4) права коришћења пољопривредног земљишта у друштвеној својини стеченој теретним правним послом.

Уз уредно попуњени обрасци (добијају се у Управи за Трезор), подноси се следећа документација:

1) лична карта носиоца породичног пољопривредног газдинства (фотокопија и оригинал на увид);

2) извод из катастра непокретности (препис листа непокретности) за све катастарске парцеле које се пријављују (оригинал или оверена фотокопија), без обзира на основ коришћења (на основу права својине, на основу коришћења друштвене својине по извршеном попису и евиденцији имовине привредног субјекта, на основу права закупа земљишта и на основу давања земљишта на коришћење), осим у случају коришћења пољопривредног земљишта по праву из поступка комасације, у ком случају се не подноси извод из катастра, односно извод из земљишних књига, већ решење – извод о расподели комасационе масе. У случају да није успостављен катастар непокретности, а подаци из преписа поседовног листа и извода из земљишних књига нису истоветни, предност имају подаци из земљишних књига

3) доказ о отвореном наменском рачуну код банке, на који се усмеравају средства остварена по основу кредита, премија, регреса и субвенција (уговор о отварању рачуна, потврда банке или фотокопија чековне картице).

Упис у РПГ је бесплатан и добровољан. Приликом прве регистрације, пољопривредник се изјашњава да ли је његово пољопривредно газдинство комерцијално или некомерцијално породично пољопривредно газдинство.

.

Упис у Регистар пољопривредних газдинстава (РПГ) врши се у подручној Управи за Трезор према месту пребивалишта (седишта – уколико је у питању правно лице или предузетник) будућег носиоца комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, без обзира на територији које општине се налазе парцеле које су предмет уписа у Регистар.

 

Лице у радном односу, такође може отворити газдинство и бити носилац породичног пољопривредног газдинства.

Пензионер, такође може отворити газдинство и бити носилац породичног пољопривредног газдинства.