УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Честа питања

Прерада и производња млека и меса

Нулта контрола је обавезна контрола коју врше пољопривредни инспектори и контрола која се обавља након административне обраде захтева, уколико исти испуњавају све услове прописане конкурсом, а пре доношења решења о прихватању или неприхватању захтева.

Бизнис план (пословни план) представља елаборат (документ) који садржи елементе једног пословног подухвата који намерава да реализује одређено породично пољопривредно газдинство, задруга или предузеће и који омогућава потенцијалним финансијерима и инвеститорима брже разматрање презентираног подухвата и лакше и ефикасније доношење одлуке о евентуалном финансирању, односно учешћу у реализацији тог подухвата.

Бизнис план је основни, писани документ породичног газдинства, задруге или предузећа који служи за интерну и екстерну употребу. Интерно, служи члановима газдинства, руководству и запосленима у предузећу или задрузи да континуирано прате, коригују и унапређују пословне процесе у свом пословању, проширују производне капацитете, остварују нове пословне подухвате и, генерално, побољшавају успешност целокупног пословања. Овим документом прецизно се дефинише редослед свих пословних активности. Екстерно, користи потенцијалним зајмодавцима (банкама, фондовима, међународним инвестиционим организацијама, и др) као кључни документ на основу којег се доноси одлука о инвестирању у конкретан пословни подухват или одлука о одобравању средстава за финансирање (кредитирање) предвиђеног подухвата.