УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Честа питања

Мере руралног развоја

У складу са Правилником о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима, право на подстицај остварује пољопривредник – физичко лице –носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства који је пунолетан на дан подношења пријаве на конкурс и у календарској години у којој подноси пријаву има највише 40 година живота.

Подстицаје на основу овог Правилника остварују само новооснована газдинства у периоду од 1. јануара  године која претходи години у којој се подноси захтев до дана подношења захтева за подстицаје. То значи да подстицаје  у 2019. години не може остварити лице које је пре 1. јануара 2018. године у Регистру пољопривредних газдинстава било уписано као носилац или као члан неког пољопривредног газдинства. Дакле, захтев за подстицаје подносе само млади пољопривредници који су се први пут уписали у Регистар пољопривредних газдинстава у току 2018. или 2019. године.

Најзад, право на подстицаје за младе пољопривреднике не могу остварити ни они млади пољопривредници који су прошле године по овом основу остварили право на подстицаје за младе пољопривреднике (без обзира да ли су претходне или ове године остварили право на друге врсте подстицаја).