УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Конкурси 2014

Конкурс Fruits&Berries – подршкa руралном развоју кроз инвестиције у примарној производњи за подизање матичних засада воћа у 2014. години

Овим Конкурсом уређују се услови и начин коришћења подстицаја кроз инвестиције у примарној производњи за набавку репродукционог материјала и производњу садног материјала, односно за подизање матичних засада вишње, шљиве, трешње, јагоде, малине, купине и боровнице за 2014. годину на територији пет округа у јужној Србији – Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски.

Подстицаји за производњу садног материјала су плаћања за подизање матичних засада основне категорије воћака кроз рефундацију трошкова за купљене саднице и подлоге основне категорије, односно за куповину репродукционог материјала (калем окца и подлоге) предосновне и основне категорије кроз рефундацију трошкова за њихову куповину.

Подстицаји се користе за следеће инвестициjе:
1) накнаду трошкова куповине репродукционог материјала,
2) накнаду трошкова везаних за специфичност услова у којима се заснива матични засад.

Право учешћа на Конкурсу има:
1) предузетници;
2) правна лица.

Пријава за подстицаје у складу са овим Конкурсом подноси се на Обрасцу 1 –Пријава на Конкурс – одобравање инвестиција за 2014. годину, који је одштампан уз овај Конкурс и чини његов саставни део, заједно са неопходном документацијом у затвореним ковертама са назнаком пошиљаоца – подносиоца пријаве (име, презиме, адреса) и назнаком: „Не отварати –Конкурс о условима и начину коришћења подстицајнихсредстава за рурални развој кроз инвестиције у примарној производњи за подизање матичних засада воћа, и то: вишње, шљиве, трешње, јагоде, малине, купине и боровнице у 2014. години на територији пет округа у јужној Србији -Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски (за заједнички пројекат Републике Србије и Данског програма за развој воћарства у јужној Србији FRUITS&BERRIES ), лично или препорученом поштом, на адресу: Управа за аграрна плаћања, Ул. Хајдук Вељкова 4 – 6, 15000 Шабац.

 

Рок за подношење пријаве по овом конкурсу је 31. децембар 2014. године.

Поделите на: