УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Конкурси 2014

Конкурс Fruits&Berries – инвестиције у произвођачко прерађивачке капацитете у вези засада воћа у 2014. години

Овим Конкурсом уређују се услови и начин коришћења подстицаја мерама руралног развоја кроз инвестиције у произвођачко прерађивачке капацитете у вези засада вишње, трешње, шљиве, јагоде, малине, купине и боровницу 2014. години, на територији пет округа у јужној Србији – Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски.

Право учешћа на Конкурсу има:
1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства 2) предузетник 3) привредно друштво које је разврстано као микро, мало или средње правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија 4) пољопривредна односно земљорадничка задруга са најмање десет чланова задруге који су у Регистру пољопривредних газдинстава уписани у статусу физичког лица – носиоца активног породичног пољопривредног газдинства.

Пријава за подстицаје у складу са овим Конкурсом подноси се на Обрасцу 1 –Пријава на Конкурс – одобравање инвестиција за 2014. годину, који је одштампан уз овај Конкурс и чини његов саставни део, заједно са неопходном документацијом, најкасније до 31. децембра 2014. године, у затвореним ковертама са ознаком пошиљаоца – подносиоца пријаве (име, презиме, адреса) и назнаком: „Не отварати – Конкурс о условима и начину коришћења подстицајних средстава за рурални развој кроз инвестиције у произвођачко прерађивачке капацитете за прераду воћа у 2014. години на територији пет округа у јужној Србији – Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски (за заједнички пројекат Републике Србије и Данског програма за развој воћарства у јужној Србији FRUITS&BERRIES ), лично или препорученом поштом, на адресу: Управа за аграрна плаћања, Ул. Хајдук Вељкова 4 – 6, 15000 Шабац.

 

ИЗМЕНЕ КОНКУРСА

У члану 4. Конкурса за коришћење подстицаја за подршку руралном развоју кроз инвестиције у произвођачко прерађивачке капацитете у вези засада воћа и то: вишње, трешње, шљиве, јагоде, малине, купине и боровнице у 2014. години на територији пет округа у Јужној Србији – Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски („Службени гласник“ Републике Србије број 90/2014), у даљем тексту: Конкурс, додаје се нови став 3. који гласи:
„Поред услова из става 1. и 2. овог члана, лице из члана 3. Конкурса остварује право на коришћење подстицаја из члана 2. став 1. тачка 6) Конкурса за инвестицију у набавку прихватљивог новог трактора ако за ову врсту инвестиције раније није остварило подстицаје у складу са конкурсом који уређује услове и начин коришћења подстицаја за подршку руралном развоју кроз инвестиције у произвођачко прерађивачке капацитете у вези засада воћа, и то: вишње, шљиве, јагоде, малине и боровнице на територији пет округа у јужној Србији – Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски“.

Поделите на: