УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Конкурси 2014

Конкурс Fruits&Berries – инвестиције у примарној производњи за подизање производних засада воћа у 2014. години

Овим Конкурсом уређују се услови и начин коришћења подстицаја кроз инвестиције у примарној производњи за подизање производних засада вишње, шљиве, трешње, јагоде, малине, купине и боровнице у 2014. години, на територији  пет округа у јужној Србији – Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски.

Подстицаји се користе за следеће инвестициjе: 1) накнаду трошкова куповине садница воћака; 2) накнаду трошкова везаних за специфичност услова у којима се заснива производни засад

Право учешћа на Конкурсу имају:

1) физичка лица – носиоци комерцијалних породичних пољопривредних газдинстaва; 2) предузетници; 3) привредна друштва; 4) пољопривредна односно земљорадничка задруга са најмање десет чланова задруге који су у Регистру пољопривредних газдинстава уписани у статусу физичког лица – носиоца комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.

Пријава за подстицаје у складу са овим Конкурсом подноси се на Обрасцу 1 –Пријава на Конкурс – одобравање инвестиција за 2014. годину, који је одштампан уз овај Конкурс и чини његов саставни део, заједно са неопходном документацијом у затвореним ковертама са назнаком пошиљаоца – подносиоца пријаве (име, презиме, адреса) и назнаком: „Не отварати – Конкурс о условима и начину коришћења подстицајних средстава за рурални развој кроз инвестиције у примарној производњи за подизање производних засада воћа, и то: вишње, шљиве, трешње, јагоде, малине, купине и боровнице у 2014. години на територији пет округа у јужној Србији -Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски (за заједнички пројекат Републике Србије и Данског програма за развој воћарства у јужној Србији FRUITS & BERRIES), лично или препорученом поштом, на адресу: Управа за аграрна плаћања, ул. Хајдук Вељкова 4 – 6, 15000 Шабац.
Рок за подношење пријаве по овом конкурсу је 31. децембар, 2014. године.

 

У „Службеном гласнику РС“ број 108/2014 од 10.10.2014. године објављене су измене Конкурса које гласе:

3) вишње на генеративној подлози потребно је да број посађених садница буде од 600 до 1.800 садница по хектару, с тим да се за стандардну садницу исплаћује до 80 динара, а за сертификовану садницу до 200 динара.
5) шљиве на генеративној подлози потребно је да број посађених садница буде од 400 до 1.500 садница по хектару, с тим да се за стандардну садницу исплаћује до 70 динара, а за сертификовану садницу до 210 динара.

Поделите на: