УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Како до ИПАРД подршке

Мера 3 – Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства

Сектор рибарства није обухваћен ИПАРД програмом за период 2014-2020, а самим тим ни важећим Правилником за спровођење Мере 3. Пун назив мере -Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства, прописао је Генерални директорат за пољопривреду и рурални развој ДГ АГРИ, те се сам назив мере није могао мењати.

У члану 5 важећег Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства стоји да се право на одобравање пројекта остварује уколико се, између осталог, предметна инвестиција односи на прераду и маркетинг пољопривредних производа и производа рибарства датих у Прилогу 2 Правилника – Листа пољопривредних производа. Ова листа је општа листа пољопривредних производа који могу да се прерађују у складу са бриселском номенклатуром (Прилог I Уговора о функционисању ЕУ), а члан 2 важећег Правилника прописује сектор улагања: ,,Лице које испуњава опште и посебне услове у складу са овим правилником, остварује право на ИПАРД подстицаје за инвестиције у прераду и маркетинг у следећим секторима: млека, меса, воћа и поврћа”.

У конкретном случају објекат може да буде закупљен, јер чланом 5, тачка 5 важећег Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства  прописано да се право на одобравање пројекта остварује ако су објекат и катастарска парцела који су предмет инвестиције за који се подноси захтев за одобравање пројекта у власништву подносиоца захтева, или на њима има право закупа, односно коришћења, на период закупа, односно коришћења од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев за одобравање пројеката, с тим да ако је објекат и катастарска парцела предмет закупа, односно коришћења не може имати уписане друге терете, осим предметног закупа, односно права коришћења.

У складу са чланом 3 Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства („Службени гласник РС”, број 84/2017, 23/2018 и 98/2018) правно лица остварује право на ИПАРД подстицаје ако је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава као комерцијално газдинство и налази се у активном статусу.

Регистар води Министарство финансија – Управа за трезор са својом мрежом филијала и експозитура. Упис, обнова регистрације и пријаву промене података, као и подношење захтева за одређене подстицајне мере се врши се у оној подручној јединици Управе за трезор, која је надлежна према месту пребивалишта пољопривредника односно предузетника, односно према месту седишта правног лица, без обзира где се врши пољопривредна производња.

У Регистар могу да се упишу физичка лица – пољопривредници, предузетници и правна лица. Упис је добровољан, бесплатан и није везан за рок – може извршити током целе године. Додатне информације на http://www.trezor.gov.rs/src/services/rpg/.

У оквиру истог јавног позива потенцијални корисник може да поднесе захтев за набавку више од једне машине, уколико се, у складу са важећим правилником, предметна инвестиција, између осталог односи и на прераду и маркетинг пољопривредних производа и производа рибарства датих у Прилогу 2 – Листа пољопривредних производа, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Инвестиције у вези опреме за производњу алкохолних пића на бази воћа (воћне ракије, ликери, вина и слично) нису прихватљиве у оквиру Мере 3, јер је у овом случају реч о пласирању финалних производа.

Члан 6, Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства („Службени гласник РС”, број 84/2017, 23/2018 и 98/2018) као посебан услов за остваривање права на одобравање пројекта за прераду и маркетинг у сектору млека прописује да подносилац захтева мора да буде уписан у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката у складу са прописима којима се уређује ветеринарство, као и постојање утврђеног дневног капацитета објекта за прераду млека од 3.000 до 100.000 литара. То подразумева инсталисани (утврђени) капацитет пријављен у Управи за ветерину. Капацитет се утврђује у складу са просечним капацитетом који је утврђен Решењем Управе за ветерину (Решење о испуњености општих и посебних услова за хигијену хране). Утврђени дневни капацитет се односи на прераду млека као примарне сировине која се прерађује, што је један од основних услова за одобравање пројекта. Не прецизирају се посебни услови у односу на врсту прераде или врсту инвестиције.

Повраћај средстава у износу од 60% укупних прихватљивих трошкова – 50% укупних прихватљивих трошкова инвестиције и додатних 10% за инвестиције у области управљања отпадом и отпадним водам, односи се само на део инвестиције који је везан за отпадне воде. На пример, уколико подносите захтев за одобравање пројеката за расхладни тунел, палетни виљушкар и филтер за грубу сепарацију отпадних вода, повраћај средстава у висини до 60% остварићете само за филтер за грубу сепарацију вода, док ће за остале инвестиције повраћај бити 50% укупних прихватљивих трошкова инвестиције.

У складу Правилником о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства („Службени гласник РС”, број 84/2017, 23/2018 и 98/2018) прописана је форма у којој се документација подноси. Сва документација на страном језику мора бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.

Потенцијални корисници Мере 3 су мала и средња правна лица разврстана према величини у складу са критеријумима прописаним у чл. 4, 4а-4г Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства („Службени гласник РС”, број 84/2017, 23/2018 и 98/2018).

Средњи привредни субјекат је привредни субјекат који, у складу са мерилима из чл. 4а-4г овог правилника, има између 50 и 250 запослених и годишњи промет мањи од 50 милиона евра и/или укупан годишњи биланс мањи од 43 милиона евра у динарској противвредности. Кумулативно увек морају да буду испуњена два услова, од којих је услов у погледу броја запослених увек обавезан и посматра се као елиминациони услов.

Вредности које се користе за број запослених и финансијске показатеље (промет и биланс) рачунају се на годишњем нивоу и односе на последњи одобрени рачуноводствени период. Критеријум везан за број запослених се мора обавезно испунити, док је у случају критеријума везаних за годишњи промет и биланс, довољно испунити један од њих.

 

 

Правно лице које је поднело захтев по основу јавног позива за Меру 1 може да поднесе захтев по основу јавног позива за Меру 3.

Нови захтев за одобравање пројекта у оквиру исте мере може се поднети тек након финализације и коначне исплате подстицаја за претходну инвестицију (реализација инвестиције је извршење свих радњи везаних за набавку предмета инвестиције и то: закључење купопродајног уговора, промет робе, издавање докумената који прате робу, преузимање робе, исплата цене у потпуности, као и стављање инвестиције у функцију у складу са наменом у сектору у коме је одобрена). Ово се односи на захтеве по истом Правилнику, односно по једној Мери, док може истовремено имати по један пројекат у оквиру Мере 1 и један пројекат у оквиру Мере 3.

Нови захтев за одобравање пројекта у оквиру исте мере може се поднети тек након финализације и коначне исплате подстицаја за претходну инвестицију (реализација инвестиције је извршење свих радњи везаних за набавку предмета инвестиције и то: закључење купопродајног уговора, промет робе, издавање докумената који прате робу, преузимање робе, исплата цене у потпуности, као и стављање инвестиције у функцију у складу са наменом у сектору у коме је одобрена). Ово се односи на захтеве по истом Правилнику односно по једној Мери, док може истовремено имати по један пројекат у оквиру Мере 1 и један пројекат у оквиру Мере 3.

 

 

 

Потенцијални корисник може да поднесе захтев за ИПАРД средства уколико је државно земљиште узето у дугорочни инвестициони закуп уписано у РПГ-у по основу дугорочног закупа. У конкретном случају потенцијални корисник се спрема да учествује у јавном надметању, а да би конкурисао за ИПАРД средства потенцијални корисник мора већ да има обезбеђен дугорочни закуп над државним земљиштем.

Захтеве за одобравање пројкта у оквиру Мере 3, ИПАРД II програма, а у складу са важећим правилником, могу да поднесу привредна друштва која су основана 2018. године или привредна друштва која су основана раније, али имају нулте билансе. Таква привредна друштва имају оснивачки капитал, а код новооснованих привредних субјеката чији редовни годишњи финансијски извештаји нису још одобрени, подаци се изводе путем процене у доброј вери, током пословне године.

 

 

Промена менаџмента у фази исплате подстицаја не представља проблем за реализацију инвестиције, ако менаџмент настави да испуњава опште и посебне услове прописане важећим правилником и обавезе прописане решењем у одобравању пројекта. Међутим не сме да дође  до промене власника који је подносилац захтева. Може да се промени само одговрно лице – директор, менаџмент итд. Потенцијални корисници су у том случају дужни да обавесте УАП о новонасталим променама. Такође, лице које је одговорно за процес производње може да се промени, али мора да настави да испуњава услове који се односе на доказивање искуства у пољопривреди.

Потенцијални корисник може да се поднесе захтев за инвестиције у набавку новог софтвера посебно, јер се налази на Листи прихватљивих трошкова која је дата као прилог важећих правилника, али мора да има у виду да цела производна линија коју ће софтвер подржавати, мора да испуњава прописане националне и ЕУ услове, у зависности од сектора улагања из области који се односе на заштиту животне средине, добробит животиња, ветеринарског јавног здравља, јавног здравља и безбедности и здравља на раду.

 

 

 

 

    Правилником о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства („Службени гласник РС”, број 84/2017, 23/2018 и 98/2018) јасно је прописана неопходна документација, форма у којој се иста подноси и ко су могући подносиоци захтева. Услов да подносилац захтева треба да буде у систему ПДВ-а није експлицитно наведен, те та чињеница није опредељујућа уколико подносилац испуњава опште и посебне услове прописане Правилником.

С обзиром да је у конкретном случају потенцијални корисник заинтересован да опрема објекат за прераду органских отпада из млекаре и фарме свиња, он мора да се одлучи за који сектор улагања ће му предметна инвестиција бити везана. Техничка документација приликом набавке опреме није потребна. Уколико жели да поднесе захтев за инвестиције у опремање објекта за прераду органских отпада, и жели да предметну инвестицију веже за сектор млека, потребно је уз захтев за одобравање пројекта поднети употребну дозволу млекаре у чијем кругу се налази помоћни објекта за прераду органских отпада.

Мера 3