УАП
Управа за аграрна плаћања

Како до ИПАРД подршке

Одобравање пројекта

Сакупили смо Ваша најчешћа питања на једном месту. Прочитајте одговоре.

Правилником за Меру 1 прописани су посебни услови за остваривање права на ИПАРД подстицаје у сектору меса који предвиђају да подносилац захтева за ИПАРД подстицаје у Регистру пољопривредних газдинстава има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (HID) на којима се држе или узгајају), као и да има објекат уписан у регистар у складу са посебним прописом који уређује упис у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката, и то капацитета: до 1.000 говеда и/или 1.000 оваца и коза и/или 400 крмача, и/или 10.000 товних свиња и/или 50.000 бројлера по турнусу.
За пријаву сточног фонда и добијање HID броја газдинства у регистру који води Управа за ветерину неопходно је да на газдинству постоје одговарајуће животиње. Овај HID број газдинства са одговарајућом врстом и бројем животиња пријављује се затим и у Регистар пољопривредних газдинстава.
У складу са посебним прописом који уређује упис у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката, надлежни орган решењем утврђује капацитет објекта.
Како се у конкретном случају ради о товним грлима чији број се мења у току године, за остваривање права на ИПАРД подстицаје у сектору меса потребно је да подносилац захтева има објекат наведеног капацитета одговарајуће врсте животиња. У тренутку контроле захтева на лицу места капацитет овог објекта не мора бити попуњен, с тим да се број грла у наведеном објекту у току године проверава и увидом у одговарајуће исправе о кретању животиња и службене евиденције надлежних ветеринарских органа. При томе, број животиња у конкретном случају мора да се креће у оквиру наведених граница прописаних Правилником.
Овде треба напоменути да је за разлику од наведених посебних услова за остваривање права на ИПАРД подстицаје у сектору меса, у сектору млека прописан само услов у погледу броја млечних крава без обзира на капацитет објекта, што конкретно значи да подносилац захтева у сваком тренутку током поступка за остваривање права на ИПАРД подстицаје у сектору млека мора да има прописан број млечних крава.

У складу са посебним прописом који уређује упис у Регистар пољопривредних газдинстава, пољопривредно газдинство одговара за тачност података пријављених у Регистар пољопривредних газдинстава. У складу са последњим изменама правилника који уређује упис у регистар пољопривредних газдинстава из 2017. године, у овај регистар се више не уписује планирана већ само стварна производња, а уколико током године дође до промене фактичког стања, укључујући промену врсте биљне производње, одговорно лице пољопривредног газдинства је дужно да сваку промену пријави у року од 30 дана од дана настанка промене. Уколико се утврди да пољопривредно газдинство није пријавило промене података у Регистру пољопривредних газдинстава на прописан начин, односно да је пријавило нетачне податке у захтеву за остваривање права на подстицаје, покреће се поступак за вођење пољопривредног газдинства у пасивном статусу а сви захтеви за подстицаје, укључујући ИПАРД подстицаје, се одбијају.

У конкретном случају нису испуњени прописани посебни услови за остваривање права на ИПАРД подстицаје за набавку механизације, јер се исти односе јединствено на исту врсту животиња у сектору меса.

Правилником за Меру 1 прописани су посебни услови за остваривање права на ИПАРД подстицаје у сектору воћа, и то да подносилац захтева у Регистру пољопривредних газдинстава има уписано од 2 ха до 20 ха јагодастог воћа и/или од 5 ха до 100 ха другог воћа у складу са шифарником биљне производње, који је саставни део прописа којим се прописује Регистар пољопривредних газдинстава, као и да је предмет инвестиције везан за производњу тог воћа. Стога, ако се конкретна машина користи искључиво за производњу боровница, услов није испуњен, а ако се користи и у производњи јагоде, услов може бити испуњен.

Комбиновани засад воћа које спада у исту категорију са становишта испуњености услова у погледу неопходне површине прописаних Правилником за Меру 1, не представља проблем за подношење захтева за одобравање пројекта. У овом конкретном случају, реч је о воћу из исте категорије и узима се у обзир површина под комбинованим засадом.
Треба нагласити да се површине под засадима јагодастог воћа и површине под засадима другог воћа не сабирају приликом утврђивања испуњености посебних услова за остваривање права на ИПАРД подстицаје у сектору воћа прописаних одредбама чл. 8. и 29. Правилника за Меру 1.

У складу са Правилником за Меру 1, утврђивање биљних култура на пољопривреденом земљишту врши се увидом у Регистар пољопривредних газдинстава (РПГ), као и увидом на лицу места. У том смислу, неопходно је да површине под производњом воћа као такве буду уписане у РПГ у складу са правилником који уређује упис у РПГ. Ови подаци о пријављеним површинама и културама у РПГ су предмет административне и теренске провере службених лица у поступку остваривања права на ИПАРД подстицаје.
Промене културе и класе земљишта у поступку одржавања катастра непокретности врше се у складу са посебним прописима о катастарском класирању и бонитирању, по службеној дужности или на захтев имаоца права. Катастарске културе (њива, врт, воћњак, виноград, ливада, пашњак, шума, трстик и мочвара, рибњак) нису од непосредног утицаја на остваривање права на ИПАРД подстицаје.

Првим Јавним позивом за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у набавку нове опреме, машина и механизације, број: 320-11-1749/2017-01, од 25. децембар 2017. године и његовим изменама и допунама од 19. јануара 2018. године, опрема за фертилизацију на отвореном пољу није предвиђена као прихваљтива инвестиција.

Захтев за набавку трактора одређене снаге мотора може поднети лице које испуњава опште и посебне услове у зависности од сектора улагања. Подаци о пријављеним површинама под одговарајућим културама уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава морају бити тачни и за њих одговара подносилац захтева. Уколико подносилац захтева за ИПАРД подстицаје у Регистру има уписано 19,5 ха под осталим усевима (без обзира на основ коришћења), у складу са одредбама члана 11. став 1. тачка 5) подтачка 1) Правилника за Меру 1, може остварити право за набавку трактора до 80 киловата (kW).

Подносилац захтева оставарује право на ИПАРД подстицаје ако нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних прихода. Овај услов се доказује достављањем уверења надлежног пореског органа о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, односно достављањем ових података од стране надлежног пореског органа службеним путем. Уколико постоји правоснажна судска пресуда о ослобођењу спорне накнаде за одводњавање, подносилац захтева може на основу исте код надлежног органа исходовати отпис евидентираног дуга.

У складу са правилником о упису у Регистар пољопривредних газдинстава, захтев за упис се подноси подручној јединици Управе према пребивалишту пољопривредника који је носилац породичног пољопривредног газдинства, односно према седишту правног лица, односно предузетника. У складу са одредбом члана 2. ст. 1. тачка 9) Правилника за Меру 1, место инвестиције јесте место пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева – за инвестиције у набавку опреме, машина и механизације, односно место у коме се налази објекат – за инвестиције у изградњу и опремање објеката. Имајући у виду наведено, предметна инвестиција се не може налазити на другој адреси (нарочито ако родите љи на другој адреси имају регистровано своје пољопривредно газдинство), већ само у месту пребивалишта подносиоца захтева или на другим парецелама пријављеним у Регистру пољопривредних газдинстава у оквиру газдинства подносиоца захтева, с тим што у сврху контроле на лицу места корисник мора да определи неко од наведених места приликом подношења захтева. Изузетно, ако подносилац захтева не држи пољопривредну механизацију односно не обавља пољопривредну производњу у свом месту пребивалишта односно седишта, у сврху контроле захтева на лицу места, подносилац може навести и катастарску парцелу објекта у коме држи пољопривредну механизацију односно обавља пољопривредну производњу а који је у власништву подносиоца захтева или који подносилац захтева користи на основу уговора о закупу односно коришћењу.

Услов за остваривање права на ИПАРД подстицаје који се односи на површине под одговарајућим културама утврђује се на основу површина уписаних у Регистар пољопривредних газдинстава које пољопривредно газдинство користи на основу једног од четири прописана правна основа (права својине; решења – извода о расподели комасационе масе; уговора о закупу или уговора о уступању земљишта на коришћење под условом да ти уговори нису закључени са правним лицем, осим ако је закуподавац министарство надлежно за послове пољопривреде, односно црква и верска заједница, с тим да рок важења тих уговора не може да истекне пре 31. октобра у години на коју се односи упис или обнова регистрације у Регистру; као и права коришћења пољопривредног земљишта у друштвеној својини стеченој теретним правним послом).
У сврху пописа покретне и непокретне имовине на дан 31. децембар претходне године у односу на годину у којој се подноси захтев, као и на дан подношења захтева за одобравање пројекта, потребно је користити и поседовне листове подносиоца захтева, ради навођења површина и парцела како пољопривредног, тако и грађевинског земљишта и објеката у својини подносиоца захтева.
Међутим, у делу који се односи на пољопривредно земљиште, треба напоменути да подносилац захтева за ИПАРД подстицаје са једне стране не мора фактички обрађивати целокупно земљиште у свом власништву, као што са друге стране може користити и друго земљиште које није у његовом власништву.
У Регистар пољопривредних газдинстава уписује се оно пољопривредно земљиште које подносилац захтева фактички обрађује, по једном од наведених прописаних основа. Ако подносилац захтева има у власништву и обрађује пољопривредно земљиште, али исто није уписао у Регистар пољопривредних газдинстава у циљу испуњења прописаних услова и стицања друге предности, исто представља стварање вештачких услова, које је забрањено приликом остваривања права на ИПАРД подстицаје у складу са одредбом члана 5. став 1. тачка 15) Правилника.

У конкретном случају хипотека на пољопривредном земљишту које обрађује подносилац захтева не представља препреку за подношење захтева за остваривање права на ИПАРД подстицај.
Треба нагласити да прописани услови у погледу површине пољопривредног земљишта морају бити испуњени током целог поступка за остваривање права на ИПАРД подстицаје, односно подносилац захтева мора имати прописану површину пољопривредног земљишта, како у фази одобравања пројекта, тако и у фази одобравања исплате ИПАРД подстицаја.

У складу са ИПАРД II програмом и Правилником, право на ИПАРД подстицаје може остварити лице које има пребивалиште, односно седиште на територији региона Београда, Војводине, Шумадије и Западне Србије, Јужне и Источне Србије у складу са законом којим се уређује регионални развој, као и ако се инвестиција налази на територији региона Београда, Војводине, Шумадије и Западне Србије, Јужне и Источне Србије у складу са законом којим се уређује регионални развој. Лица која имају пребивалиште, односно седиште на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за инвестиције у набавку опреме, машина и механизације, укључујући тракторе, као и инвестиције у прерађивачке капаците остварују у складу са Националним програмом.

Одредбом члана 5. став 1. тачка 6) Правилника за Меру 1, као општи услов за одобравање пројекта, прописан је и услов да подносилац захтева није предузео ниједну радњу везану за реализацију инвестиције пре доношења решења о одобравању пројекта, осим за општи трошак. То значи да реализација саме инвестиције може започети тек након доношења решења о одобравању пројекта.
Пре тога могу се спровести само активности на припреми документације, неопходне за подношење захтева за одобравање пројекта (општи трошак), које укључују припрему техничко-технолошке документације, израду економске документације, пословног плана. Такође, могу се спровести и друге радње које могу да претходе самој реализацији инвестиције, као што је: стицање власништва над некретнинама на којима ће се обављати инвестиција, прибављање дозвола, итд.
Уколико Управа за аграрна плаћања административном провером или контролом на лицу места утврди да је реализација саме инвестиције започета пре него што је донето решење о одобравању пројекта, подносилац губи право на ИПАРД подстицај.

Предмет Првог Јавног позива број: 320-11-1749/2017-01, од 25. децембра 2017. године су инвестиције у физичку имовину и прихватљиви трошкови у набавку нове опреме, машина и механизације дати у Прилогу 1 – Листа прихватљивих инвестиција и трошкова за Први Јавни позив за Меру 1, који је одштампан уз овај Јавни позив и чини његов саставни део.
Предмет Другог Јавног позива број: 320-01-1/2018-VII, од 4. јануара 2018. године су инвестиције у физичку имовину и прихватљиви трошкови у набавку новог трактора, са стандардним деловима, уређајима и опремом за извођење пољопривредних радова, укључујући припадајућу тракторску кабину, у складу са Правилником и овим Јавним позивом.
Имајући у виду наведено, уколико се у конкретном случају ради о самосталној прикључној опреми за трактор иста може бити предмет Првог Јавног позива у складу са условима овог позива, а ако предметна додатна опрема чини саставни део трактора иста може бити предмет захтева за одобравање пројекта у складу са Другим Јавним позивом.

Одредбом члана 11. Правилника за Меру 1 прописани су посебни услови за набавку новог трактора са највећом снагом мотора према обиму биљне, односно сточарске производње. Одредбом члана 33. став 5. Правилника прописано је да када је предмет инвестиције трактор или специјализовано транспортно возило корисник подстицаја уз захтев за исплату ИПАРД подстицаја доставља и фотокопију саобраћајне дозволе на име корисника подстицаја. Саобраћајна дозвола саджи податак о снази мотора у киловатима (P.2 – снага мотора у kW). С обзиром на наведено, испуњавање овог посебног услова утврђује се на основу података надлежног органа садржаних у саобраћајној дозволи.

Релевантним прописима није предвиђен посебан услов за набавку трактора и механизације везан за постојање објекта – надстрешнице, гараже, хангара или друге зграде за смештај пољопривредних машина и алата. Прописана је обавеза примаоца ИПАРД подстицаја да наменски користи, не отуђи, нити омогући другом лицу коришћења предмета инвестиције у периоду од пет година од дана исплате. Није прописана обавеза чувања механизације у посебним објектима.

Одредбом члана 5. став 1. тачка 15) Правилника за Меру 1, као општи услов, прописано је да лице остварује право на одобравање пројекта и ако за остваривање права на одобравање пројекта нису вештачки створени услови у циљу остваривања предности супротно ИПАРД програму.
Институт „вештачки створених услова“ није могуће прецизније и детаљније одредити једном општом дефиницијом осим наведене, којом је на исти начин одређена и у прописима Европске Уније. То подразумева да надлежни орган у сваком конкретном случају узима у обзир све околности конкретног случаја и услова, укључујући намеру, време испуњења услова и сл, те процењује и утврђује да ли су радњама подносиоца захтева ове околности вештачки створене у сврху испуњавања неког од прописаних услова за одобравање конкретног пројекта.
У погледу више газдинстава чији носиоци имају пријављено пребивалиште на истој адреси, нарочито се узима у обзир да ли се ради о повезаним лицима, да ли станују у истом објекту, да ли постоји заједничко домаћинство, да ли постоји заједница живота и рада, да ли је у претходном периоду земљиште и сточни фонд био у заједничком пољопривредном газдинству, када је дошло до регистрације ових газдинстава итд. Постојање заједничке механизације и заједничких објеката, уз друге наведене околности, може бити снажан индикатор за утврђивање вештачки створених услова.
У погледу Пописа покретне и непокретне имовине на дан 31. децембар претходне године у односу на годину у којој се подноси захтев, као и на дан подношења захтева за одобравање пројекта, као и Пословног плана, треба напоменути да се ради о имовини -односно о стварима у власништву подносиоца захтева, те да навођење истих ствари у оквиру два различита захтева за одобравање пројекта може довести до провере тачности података и евентуалног утврђивања постојања разлога за вођење пољопривредног газдинства у пасивном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава, које за крајњу последицу може имати одбијање захтева за подстицај.

У складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 1) Правилника за Меру 1, поред пољопривредних газдинстава – предузетника, привредног друштва или земљорадничке задруге, подносилац захтева за одобравање пројекта може бити и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, али не и члан породичног пољопривредног газдинства.
У складу са одредбом члана 3. став 1. Правилника за Меру 3, подносилац захтева не може бити ни носилац породичног пољопривредног газдинства, већ само предузетник, привредно друштво или земљорадничка задруга.
Иначе, и у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди руралном развоју, чланови породичних пољопривредних газдинстава не могу подносити захтеве и остваривати право на националне подстицаје у пољопривреди и руралном развоју.
Подносилац захтева за одобравање пројекта за Меру 1 који је физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства – мора да испуни и прописани општи услов у погледу стручног знања, односно искуства у области пољопривреде. У складу са одредбом члана 5. став 1. тачка 10) подтачка 4) Правилника за Меру 1, наведени услов је испуњен и ако је подносилац захтева физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства – уписан у Регистру пољопривредних газдинстава у својству носиоца или члана породичног пољопривредног газдинства у периоду од најмање три године. Како Управа за аграрна плаћања води Регистар пољопривредних газдинстава, подносилац захтева у овом случају не мора достављати посебан доказ о испуњености овог услова, с обзиром да Управа по службеној дужности проверава временски период у коме је подносилац захтева уписан у Регистру пољопривредних газдинстава.

Правилником за Меру 1 прописани су посебни услови за остваривање права на ИПАРД подстицаје у сектору воћа, поврћа и осталих усева, везани за површину пољопривредног земљишта. Ови посебни услови се односе на површине пољопривредног земљишта под одговарајућим културама уписане у Регистру пољопривредних газдинстава у оквиру пољопривредног газдинства подносиоца захтева. У складу са Правилником који уређује упис у Регистар пољопривредних газдинстава, подносилац захтева у овај Регистар уписује пољопривредно земљиште које обрађује односно које користи на основу једног од четири прописана правна основа (права својине; решења – извода о расподели комасационе масе; уговора о закупу или уговора о уступању земљишта на коришћење под условом да ти уговори нису закључени са правним лицем, осим ако је закуподавац министарство надлежно за послове пољопривреде, односно црква и верска заједница, с тим да рок важења тих уговора не може да истекне пре 31. октобра у години на коју се односи упис или обнова регистрације у Регистру; као и права коришћења пољопривредног земљишта у друштвеној својини стеченој теретним правним послом).

У складу са Законом који уређује задруге, у Регистар привредних субјеката уписује се лично име и јединствен матични број задругара који је физичко лице, подаци о улогу сваког појединог задругара као и све промене ових података. Изузетно, само задруге које послују са чланарином у обавези су да упишу у Регистар привредних субјеката само осниваче и промене оснивача, а не и свих чланова задруге (члан 77.). Међутим, и задруге које послују са чланарином у обавези су да Агенцији за привредне регистре доставе књигу задругара ради објаве исте у Регистру привредних субјеката (члан 78.).
С обзиром на наведено, у Регистру привредних субјеката се објављују подаци о свим задругарима. Уз захтев за одобравање пројекта може се доставити наведена потврда о чланству оверена од стране задруге или оверени извод из књиге задругара, али службена провера ових података врши се увидом у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре.

У складу са одредбом члана 2. ст. 1. тачка 9) Правилника за Меру 1, место инвестиције јесте место пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева – за инвестиције у набавку опреме, машина и механизације, односно место у коме се налази објекат – за инвестиције у изградњу и опремање објеката.
У пољу број 48. Обрасца 1 – Захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у набавку новог трактора, у оквиру расписаног Другог јавног позива за Меру 1, подносилац захтева уписује катастарску парцелу места инвестиције у сврху контроле исте на лицу места. Подносилац захтева се овде може определити за катастарску парцелу на адреси места пребивалишта односно седишта подносиоца захтева или катастарску парцелу пољопривредног земљишта уписаног у Регистар пољопривредних газдинстава у оквиру пољопривредног газдинства подносиоца захтева. Изузетно, ако подносилац захтева не држи пољопривредну механизацију односно не обавља пољопривредну производњу у свом месту пребивалишта односно седишта, у сврху контроле захтева на лицу места, подносилац може навести и катастарску парцелу објекта у коме држи пољопривредну механизацију односно обавља пољопривредну производњу ако је тај објекат у власништву подносиоца захтева или ако га подносилац захтева користи на основу уговора о закупу односно коришћењу.

Шифрарником биљне производње који је саставни део Правилника који уређује упис у Регистар пољопривредних газдинстава, предвиђено је разликовање воћа и грожђа. Правилником за Меру 1 ИПАРД подстицаји су предвиђени само у сектору воћа и поврћа, док нису предвиђени у сектору грожђа. У том смислу, подстицаји за инвестиције у набавку опреме, машина и механизације у сектору производње грожђа (стоног и грожђа винских сорти), као и за инвестиције у изградњу и опремање објеката у винарству расположиви су за одређивање у оквиру националног програма подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Одредбама члана 11. став 1. тач. 3)-5) Правилника за Меру 1 прописани су посебни услови за набавку трактора према обиму биљне производње, који у сектору воћарства не прелазе 100 хектара, а у сектору повртарства и сектору осталих усева не прелазе 50 хектара. Стога, подносилац захтева који у Регистру пољопривредних газдинстава има уписано 340 хектара обрадивог пољопривредног земљишта (без обзира на основ уписа), у зависности од конкретне структуре биљне производње, може остварити право на ИПАРД подстицаје ако површине под одговарајућим биљним културама не прелазе површине утврђене Правилником као услов за остваривање права на подстицаје у одговарајућем сектору, као и ако је конкретни предмет инвестиције везан за производњу биљних култура чије уписане површине не прелазе прописане границе.
У погледу пољопривредног газдинства друге фирме, треба напоменути да су поменутим одредбама Правилника за Меру 1 прописани и услови у погледу минималне површине пољопривредног земљишта које обрађује подносилац захтева, а које у сектору воћа и сектору осталих усева износе 2 хектара, док у сектору повртарства износи 0,5 хектара. Одредбом члана 30. Правилника прописани су и посебни услови за исплату ИПАРД подстицаја у сектору повртарства и то да корисник подстицаја у Регистру пољопривредних газдинстава има уписано од 0.5 хa до 5 хa поврћа у заштићеном простору и/или од 3 ha до 50 хa поврћа на отвореном простору и ако је предмет инвестиције везан за производњу тог поврћа. Стога, у конкретном случају пољопривредно газдинство које у Регистру пољопривредних газдинстава има уписано 1 хa 76 a 74 m2 пољопривредног земљишта може остварити право на ИПАРД подстицаје за набавку трактора само ако обавља пољопривредну производњу у сектору повртарства у поменутим прописаним границама у погледу површине пољопривредног земљишта.
Прописани услови за остваривање права на ИПАРД подстицаје, укључујући посебне услове за набавку новог трактора, односе се и на подносиоца захтева –носиоца породичног пољопривредног газдинства, које је регистровано 17.02.2017. године.
Најзад, у погледу питања везаног за Пословни план треба напоменути да правна лица представљају самосталне правне субјекте који одговарају у границама своје имовине у складу са законом, док физичко лице јесте правни субјекат који одговара целокупном својом имовином. У том смислу, Пословни план се везује за одређеног подносиоца захтева, било то правно или физичко лице, које испуњава услове прописане Правилником за Меру 1 и односи се само на пословање пољопривредног газдинства подносиоца захтева

Правилником за Меру 1 прописано је да се повезаним лицима у смислу овог правилника сматрају носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој и побочној линији закључно са трећим степеном сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица.
Правилником за Меру 1, даље је прописано да прихватљиво правно лице остварује право на ИПАРД подстицаје и ако није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица; није члан холдинга или концерна, као и ако подносилац захтева и повезана лица имају мање од 250 запослених и годишњи промет не већи од 50 милиона евра и/или вредност имовине која не прелази 43 милиона евра.
У складу са Законом који уређује привредна друшта, група друштава или концерн постоји када контролно друштво поред управљања зависним друштвима обавља и друге делатности, при чему групу друштава или концерн чине контролно друштво и једно или више контролисаних друштава којима управља контролно друштво (фактичка група), или контролно друштво и једно или више контролисаних друштава која су закључила уговор о контроли и управљању (уговорна група), или друштва која нису у међусобно зависном положају а којима се управља на јединствен начин (група са односима равноправности).

Одредбом члана 15. тачка 6) Правилника за Меру 1 прописано је да право на ИПАРД подстицаје не може да се оствари за половну механизацију и опрему. Поред тога, одредбом члана 2. тачка 2) Правилника прецизирано је да се новом опремом, машинама односно механизацијом сматра опрема, машина, односно механизација произведена најкасније пет година пре године у којој се подноси захтев за одобравање пројекта и која се први пут ставља у употребу.

Подносилац захтева може поднети само један захтев за одобравање пројеката по истом јавном позиву, с тим да тај захтев може да обухвати једну или више инвестиција из Листе прихватљивих инвестиција и трошкова. Дакле, набавка више пољопривредних машина у оквиру једног јавног позива је могућа али треба да буде обухваћена једним захтевом за одобравање пројекта.

Правилником о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава није прописано ограничење у смислу количине (броја) за пољопривредну механизацију и опрему, са изузетком трактора. Наиме, током трајања ИПАРД II програма (од 2014. до 2020. године) дозвољена је набавка само једног трактора.

Чланом 23. Правилника за Меру 1 прописани су критеријуми за бодовање и рангирање захтева који после административне провере и контроле на лицу места испуњавају услове за одобравање пројекта. Неки од тих критеријума су применљиви само на физичка лица, док се неки могу применити како на физичка тако и на правна лица. Критеријуми који се односе на подносиоце захтева женског пола и млађе од 40 година могу се применити само на физичка лица, тако да се односе на случајеве када је подносилац захтева физичко лице –носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства или предузетник. Ови критеријуми се не могу применити на подносиоце захтева –привредна друштва и земљорадничке задруге. Остали критеријуми прописани предметном одредбом Правилника могу се применити како на физичка, тако и на правна лица –подносиоце захтева.

Поступак за остваривање права на ИПАРД подстицаје се састоји од две фазе – фазе одобравања пројекта и фазе одобравања исплате. Најдужи рокови за доношење решења поводом захтева у овим фазама прописани су Законом о пољопривреди. Фаза одобравања пројекта може да траје најдуже до девет месеци од дана подношења захтева за одобравање пројеката, док фаза одобравања исплате може трајати најдуже до шест месеци од дана подношења захтева за одобравање исплате ИПАРД подстицаја.

Рокови за саму реализацију инвестиције од стране корисника после достављања решења о одобравању пројекта нису прописани, већ их у зависности од врсте и сложености инвестиције и околности конкретног случаја утврђује Управа за аграрна плаћања у сваком појединачном решењу о одобравању пројекта. По правилу рок за реализацију инвестиције у набавку опреме и механизације утврђује се у периоду до најдуже 6 месеци од достављања решења, односно најдуже до 2 године за инвестиције у изградњу објеката.

Подносилац захтева за одобравање пројекта може али не мора имати на рачуну код банке новчана средства у износу потребном за реализацију инвестиције, нити је неопходно да за овај износ обезбеди банкарску гаранцију. Подносилац захтева је дужан да кроз Пословни план који доставља у прописаној форми уз образац захтева за одобравање пројекта, докаже економску одрживост пројекта, укључујући финансијску конструкцију реализације инвестиције.