УАП
Управа за аграрна плаћања

Како до ИПАРД подршке

Одобравање исплате ИПАРД подстицаја

Сакупили смо Ваша најчешћа питања на једном месту. Прочитајте одговоре.

Важећим ИПАРД правилником за спровођење Мере 1- Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава прописана је форма докуменатације која се доставља уз захтев за одобравање исплате. Између осталог подносилац захтева доставља и следећу документацију:

  • Акт органа надлежног за послове ветерине којим се доказује да пољопривредно газдинство испуњава услове у погледу добробити животиња, осим код пољопривредних газдинстава површине до 15 хектара у сектору воћа и поврћа, као и да предметна инвестиција испуњава услове у погледу добробити животиња прописане ЕУ прописима са којима су усклађени прописи Републике Србије, у сектору млека, и меса и јаја. Издавање овог документа у надлежности је Управе за ветерину.
  • Акт органа надлежног за послове заштите животне средине којим се доказује да цело пољопривредно газдинство испуњава прописане услове у области заштите животне средине као и да предметна инвестиција испуњава услове из области заштите животне средине из прописа који су усклађени са прописима Европске уније. Издавање овог документа у надлежности је Министарства заштите животне средине.
  • Акт надлежног органа о испуњености техничких и технолошких услова објеката за животињске отпатке и погона за прераду и обраду животињских отпадака у сектору млека и сектору меса у складу са посебним прописом. Издавање овог документа у надлежности је МПШВ – Пољопривредне инспекције.
  • Акт органа надлежног за послове заштите биља којим се доказује пољопривредно газдинство испуњава прописане услове у области здравља биља и средстава за заштиту као и да предметна инвестиција испуњава услове из области здравља биља и средстава за заштиту биља из прописа у секторима воћа, поврћа, грожђа и осталих усевакоји су усклађени са прописима Европске уније. Издавање овог документа у надлежности је Управе за заштиту биља –  Фитосанитарна инспекције.

Уколико подносилац захтева за одобравање исплате не достави наведена документа, Управа за аграрна плаћања ће иста потраживати по службеној дужности.

У пракси,  како би процедура била поједностављена за подносиоца захтева за исплату, Управа за аграрна плаћања након пријема захтева по службеној дужности од органа надлежних за проверу испуњености националних стандарда у областима заштите животне средине и добробити животиња, тзв. техничких тела прибавља горенаведене акте. Стога саветујемо подносиоце захтева да прикупљање ових докумената препусте Управи за аграрна плаћања, која ће иста прибављати по службеној дужности.

Потврду надлежног органа за послове уговарања и финансирања програма из средстава Еуропске уније да се за предметну инвестицију не користе подстицаји по неком другом основу (субвениције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја издаје Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније Министарства финансија.

Уколико подносилац захтева за одобравање исплате не достави наведена документа, Управа за аграрна плаћања ће иста потраживати по службеној дужности. Саветујемо подносиоце захтева да прикупљање ових докумената препусте Управи за аграрна плаћања.

У предвиђену колону Захтева за исплату ИПАРД подстицаја уноси се број и датум Акта о измени Решења за одобравање ИПАРД подстицаја и датум његовог издавања

Важећим Правилником за Меру 1 – Инвестиције физичку имовину пољопривредних газдинстава прописана је обавеза примаоца средстава да наменски користи, не отуђи, нити омогући другом лицу коришћења предмета инвестиције у периоду од пет година од дана исплате. Важећим Правилником за М1 није прописано да предметна инвестиција, конкретно трактор, не сме или не може бити предмет залога као средство обезбеђења кредита.

 

 

а.

 

Инвестиција се може реализовати подизањем кредита само у случајевима када тај кредит не подразумева одобравање бесповратних средстава кориснику у било ком износу. Износ кредита који пословна банка уплаћује на рачун добављача за купљену предметну инвестицију (на пример трактор) мора да буде јасно описан кроз сврху уплате, да се наведе број Уговора који је подносилац захтева/ корисник склопио са пословном банком и по чијем основу се врши пренос средстава.

Препорука је да банке средства уплаћују на рачун подносиоца захтева, којим ће потом са наменског рачуна извршити уплату на рачун добављач

Правилником за спровођење Мере 1 – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдиснтава, прописано је да право на остваривање подстицаја има подносилац који за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја. Иста одредба прописана је и важећим Правилником за Меру 3.

Са друге стране, Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју дефинисане су врсте подстицаји у које спада и кредитна подршка. Стога субвенционисани кредити Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде нису прихватљиви за финансирање ИПАРД инвестиција.

 

 

У конкретном случају рачун за набавку предметне инвестиције исказан у динарима са две децимале је прихватљив јер је плаћање извршено у динарима код домаћег добављача.

Потребно је навести катастарску парцелу на којој ће бити трактор/механизација. Подносилац захтева такође може да наведе парцеле на којима ће се трактор користити.

.

SWIFT и Налог 70 нису потребни уколико jе директни увозник предметне инвестиције добављач.У колико је сам корисник директни увозник предметне инвестиције, онда су ова документа потребна. Када се куповина предметне инвестиције на пример трактора реализује у земљи од добављача поменута докумнтација није потребна

У складу са важећим Правилником за Меру 1 – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, у Члану 33. прописана је документација за остваривање права на исплату ИПАРД подстицаја. Између осталог подносилац захтева је дужан да достави документ у којем се потврђује да је роба нова. Изјаву добвљача је лако сачинити јер је она у слободној форми.