УАП
Управа за аграрна плаћања

Како до ИПАРД подршке

Контрола на лицу места

Сакупили смо Ваша најчешћа питања на једном месту. Прочитајте одговоре.

Контрола на лицу места може бити најављена до 48 часова унапред. Током најаве контроле корисник се обавештава да механизација мора бити на газдинству тј. месту пребивалишта подносиоца захтева или месту локације инвестиције наведене у обрасцу захтева за одобравање пројекта. Контрола на лицу места не мора да буде најављена уколико се тиме угрожава сврха контроле.

Сва документација (финансијска и техничка) коју је корисник предао уз образац захтева за одобравање пројекта и у каснијој фази уз образац захтева за одобравње плаћања, а која је везана за предмет инвестиције и за пословање носиоца газдинства, мора да се чува и стави на располагање контролору и то у периоду од пет година након исплате.

Скривени радови су радови који се изводе током реализације инвестиције и који се у каснијим фазама, због природе и начина извођења не могу контролисати на лицу места. Подносилац је у обавези да најкасније десет дана пре извођења радова или испоруке опреме обавести УАП о извођењу скривених радова.

Контролори ће подносиоцу захтева у фази пре одобравања остављати напомену са обавезом обавештавања о скривеним радовима као и који су то радови које ће контрола контролисати и третирати као скривени.

У скривене радове спада, на пример, уградња опреме као што су испаривачи, компресори, агрегати, потапајуће пумпе или уградња неке друге опреме, која се уграђује на место са којег се у каснијим фазама неће моћи видети.

Изнајмљивање или услужно коришћење опреме, машина, механизације, непокретности тј. било које врсте инвестиције која је суфинансирана средствима из ИПАРД II  програма није прихватљиво јер је обавеза примаоца да наменски користи, не отуђи, нити омогући другом лицу коришћења предмета инвестиције у периоду од пет година од дана исплате ИПАРД подстицаја, што ће се контролисати на терену у периоду од 5 година након исплате.

У противном кориснику се налаже повраћај средстава.