УАП
Управа за аграрна плаћања

Управа за аграрна плаћања

Регреси

Право на коришћење регреса има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства које је уписано у Регистар.

Регреси су новчани износи који се у одређеном проценту исплаћују за купљену количину инпута за пољопривредну производњу (гориво, ђубриво, семе и други репродуктивни материјал), услуге осигурања и трошкове складиштења у јавним складиштима.

АКТУЕЛНИ ПОДСТИЦАЈИ

Одаберите жељену категорију