УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Управа за аграрна плаћања

Директна плаћања

Премије

Члан 15.
Премија за млеко исплаћује се квартално за кравље, овчије и козје сирово млеко испоручено у претходном кварталу.

Право на коришћење премије за млеко има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинства, под условом да је:

 1. уписано у Регистар;
 2. пријавило врсту и број животиња;
 3. извршило обележавање и регистрацију грла у Централној бази података о обележавању животиња, у складу са законом којим се уређује ветеринарство (у даљем тексту: Централна база);
 4. власник грла које је пријавио у Централној бази или је власник грла члан његовог пољопривредног газдинства.

Поред услова из става 2. овог члана за премију за кравље млеко лице из става 2. овог члана мора да преда најмање 3.000 литара крављег млека по кварталу, односно најмање 1.500 литара крављег млека по кварталу произведеног на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.

Премија за млеко остварује се у износу од седам динара по литру млека.

Члан 16.
Ако корисник премије за млеко остварује право на премију преко правног лица или предузетника, то правно лице, односно предузетник дужан је да средства остварена по том основу исплати кориснику премије за млеко на његов наменски рачун, најкасније у року од три дана од дана уплате тих средстава.

Подстицаји

Подстицаји за производњу могу бити:

 1. подстицаји за биљну производњу, и то:
  1. основни подстицаји,
  2. производно везани подстицаји;
 2. подстицаји у сточарству, и то за:
  1. квалитетне приплодне млечне краве,
  2. квалитетне приплодне товне краве и бикове (у даљем тексту: квалитетне приплодне товне краве),
 3. краве за узгој телади за тов,
 4. краве дојиље,
 5. квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јарчеве (у даљем тексту: квалитетне приплодне овце и козе),
 6. квалитетне приплодне крмаче и нерастове (у даљем тексту: квалитетне приплодне крмаче),
 7. тов јунади,
 8. тов јагњади,
 9. тов јаради,
 10. тов свиња,
 11. кошнице пчела,
 12. родитељске кокошке тешког типа,
 13. родитељске кокошке лаког типа,
 14. родитељске ћурке,
 15. квалитетне приплодне матице риба шарана,
 16. квалитетне приплодне матице риба пастрмке,
 17. производњу конзумне рибе.
Регреси

Право на коришћење регреса има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства које је уписано у Регистар.

Регреси су новчани износи који се у одређеном проценту исплаћују за купљену количину инпута за пољопривредну производњу (гориво, ђубриво, семе и други репродуктивни материјал), услуге осигурања и трошкове складиштења у јавним складиштима.

АКТУЕЛНИ ПОДСТИЦАЈИ

Одаберите жељену категорију