UAP
POČETNA

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine – Prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković

Objavljeno: 28. april 2014. Kategorija: Vesti 2014

Snežana Bogosavljević – Bošković je rođena u Ivanjici 24. januara 1964. godine. Osnovnu i srednju Prirodno-tehničku školu (smer za biohemiju i molekularnu biologiju) završila je u Ivanjici. Diplomirala je na Agronomskom fakultetu u Čačku 1986. godine. Na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu je magistrirala 1990, a potom na istom fakultetu i doktorirala 1994. godine. Postala je doktor nauka u 30-oj godini života, pa je bila jedan od najmlađih doktora nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Profesionalnu karijeru započela je kao asistent pripravnik na grupi predmeta iz oblasti Zootehnika Agronomskog fakulteta u Čačku 1987. godine. Za asistenta je izabrana 1990, docenta 1995, vanrednog profesora 2000. i redovnog 2006. godine. I danas je angažovana kao profesor na osnovnim, master i doktorskim studijama. Trenutno je Šef katedre za stočarstvo i tehnologiju animalnih sirovina. U prethodnom periodu bila je prodekan za nastavu i naučno-istraživački rad, član Suda časti Univerziteta, Saveta univerziteta u Kragujevcu, član Stručnog veća Univerziteta za za biologiju i hemiju sa hemijskim inženjerstvom i biotehnologijom.

Autor je ili koautor više od 180 naučnih radova saopštenih u časopisima nacionalnog i međunarodnog značaja. Objavila je monografiju, praktikum i više publikacija oblasti Tehnologije gajenja domaćih životinja.

Bila je mentor ili član Komisija za izradu i odbranu većeg broja diplomskih radova. Bila je i mentor izrade dve magistarske teze i član više komisija za ocenu prijava, kao i ocenu i odbranu magistraskih teza i doktorskih disertacija. Član je svetske naučne asocijacije živinara (World’s Poultry Science Association).

Učestvovala je kao istraživač ili rukovodilac u realizaciji većeg broja projekata odobrenih od strane Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije. Učestvovala je i u realizaciji jednog međunarodnog naučno-istraživačkog projekta.

Živi u Čačku. Udata je, majka jednog deteta.

Podelite na:

DOKUMENTACIJA

Preuzmite prateću dokumentaciju

Nema dokumenata.