УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Правилник о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве дојиље

Објављено: 12. маја 2014. Категорије: Сточарство

Право на подстицаје има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју. Подстицај се остварује за краве дојиље, старости преко 24 месеца, које припадају товним грлима чисте расе, и то: херефорд, шароле, лимузин, абердин ангус, шорторн, белгијскo плавo, кијанина, ромањола, маркиђана, блонд аквитен и салерс или мелезима наведених товних раса, која припадају стаду намењеном за узгој телади за производњу меса.

Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања за сваку календарску годину oд 1. фебруара дo 31. jулa тeкућe гoдинe зa грлa укључeнa у прoизвoдњу од 1. јула претходне календарске године дo 30. јунa текуће кaлeндaрскe гoдинe на Обрасцу – Захтев за подстицаје за краве дојиље за _____ годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Изузетно, у 2018. години захтев за остваривање права на подстицаје подноси се од дана ступања на снагу Правилника о изменама Правилникa о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве дојиље („Сл. гласник РС“ број 26/2018 од 05.04.2018. године) дo 31. jулa 2018. године за грла укључена у производњу од 1. фебруара до 30. јуна 2018. године.

Уз захтев за подстицаје за краве дојиље подноси се записник о одржаној селекцијској смотри, оверен од стране основне и регионалне одгајивачке организације.

 

Поделите на: