УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Правилником о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла

Објављено: 28. маја 2018. Категорије: Мере руралног развоја

Правилником о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла (Службени гласник РС“ број 39/2018 од 25.05.2018. године) ближe се прoписуjу врсте подстицаја за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла, услoви, нaчин oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje, oбрaзац зaхтeвa зa oствaривaњe прaвa нa пoдстицaje, кao и мaксимaлни изнoс пoдстицaja пo кoриснику.

Сертификација, у смислу овог правилника, јесте поступак контроле и оцењивања процеса
производње и добијеног производа, што укључује и лабораторијске анализе за проверу квалитета производа добијених методама органске производње, пољопривредних и прехрамбених производа са ознаком географског порекла и пољопривредних и прехрамбених производа са националном ознаком вишег квалитета „српски квалитет”, које су извршене у лабораторијама овлашћеним од стране министарства надлежног за послове пољопривреде у складу са посебним прописима, као и издавање сертификата којим се потврђује њихова усклађеност са прописаним захтевима у погледу производње и квалитета, односно потврде о усаглашености производа са спецификацијом за производе са ознаком „српски квалитет.

Сертификација за органску производњу, у смислу овог правилника, поред лабораторијских анализа подразумева издавање сертификата за органске производе и/или потврде да је производња и/или процес производње у складу са прописима којима се уређује органска производња, а потврда се издаје за произвођаче чија је производња у периоду конверзије или у пoступку издaвaњa сeртификaтa нaкoн зaвршeнoг пeриoдa кoнвeрзиje.

Подстицаји обухватају подршку сертификaцији:

 1. система управљања безбедношћу хране према ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS, GOST-R стандарду;
 2. добре пољопривредне праксе према GLOBALG.A.P. стандарду;
 3. система квалитета хране према HALAL стандарду;
 4. система квалитета хране према KOSHER стандарду;
 5. производа добијених методама органске производње;
 6. производа са ознаком географског порекла;
 7. производа са ознаком „српски квалитет”.

Право на подстицаје имају

 1. физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
 2. предузетник;
 3. правно лице;
 4. правно лице регистровано у складу са законом којим се уређују удружења

Највиши укупни износ подстицаја по кориснику је 1.000.000 динара.

Захтев се подноси једанпут годишње Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања за сваку календарску годину, у периоду од од 15. априла до 31. октобра текуће године.

Поделите на:

Правилник је актуелан.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Преузмите пратећу документацију