УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Честа питања

Правна и општа питања

Статус подручја са отежаним условима рада у пољопривреди, у складу са овим правилником, има насељено место на територији општине, односно града или цела територија општине, односно сва насељена места на територији општине која испуњавају бар један од следећих критеријума, и то:

1) налазе се у планинским подручјима на просечној надморској висини од 500 и преко 500 метара, према подацима Републичког геодетског завода;

2) налазе се у границама подручја националног парка одређеним Законом о националним парковима („Службени гласник РС”, број 84/15);

3) имају број запослених мањи од 100 на 1000 становника, према подацима које је објавио Републички завод за статистику у публикацији Општине и региони у Републици Србији из 2015. године.

Исплата захтева врши се након провере и обраде послате документације. Процес обраде захтева дефинисан је Законом о општем управном поступку (“Сл. лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/01,”Сл. гласник РС”, бр. 30/10). Наиме, захтев за исплату подстицајних средстава мора бити благовремен, односно поднет у року прописаном у самој правилнику / конкурсу по којој се захтев подноси, и мора садржати комплетну документацију прописану правилником / конкурсом. Уколико је захтев у складу са правилником / конкурсом, израђује се решење о одобравању захтева и исплати подстицајних средстава. Након издавања позитивног решења, Управа за аграрна плаћања исплаћује средства на рачун крајњих корисника утврђеном динамиком, а у зависности од расположивости буџетских средстава.

Када је у питању начин одлучивања Управе за аграрна плаћања по поднетим захтевима за коришћење подстицајних средстава разликујемо две ситуације:

1) У случају када је уредбом предвиђено да корисници средстава са Управом за аграрна плаћања закључују уговор, тада се на сва питања о правима, обавезама и одговорностима уговорних страна примењује Закон о облигационим односима. Евентуалне спорове решаваће стварно или месно надлежни Суд.

2) Уколико у самом правилнику није предвиђено закључивање уговора, као начин за регулисање међусобних права и обавеза, Управа за аграрна плаћања као државни огран, при вођењу поступка и одлучивању по захтевима за коришћње подстицајних средстава, поступа по одредбама Закона о општем управном поступку (“Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/2001 и “Службени гласник РС”, бр. 30/2010). У том смилу, о остваривању права на подстицаје, одлучује директор Управе за аграрна плаћања решењем. Корисник подстицаја који није наменски користио средства као и корисник подстицаја који је средства примио на основу нетачно приказаних података дужан је да врати износ добијених средстава увећан за износ затезне камате, најкасније у року од 30 дана од дана правоснажности решења директора Управе за аграрна плаћања– члан 18. Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“ број 41/2009).

Приврадна друштва се организују у складу са Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011 и 99/2011).

ПРАВНЕ ФОРМЕ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА:

1. ОРТАЧКО ДРУШТВО (ОД)
2. КОМАНДИТНО ДРУШТВО (КД)
3. АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО (ОТВОРЕНО И ЗАТВОРЕНО) (АД)
4. ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ (ДОО)

Привредно друштво стиче својство правног лица уношењем података о том друштву у Регистар који се води на начин прописан законом о регистрацији привредних субјеката.

Закон о рачуноводству и ревизији („Сл. гласник РС“, бр. 46/2006, 111/2009, 99/2011 – др.
закон и 62/2013 – др. закон). Члан 6.

Правна лица, у смислу овог законаразврставају се на микро, мала, средња и велика, у зависности од просечног броја запослених, пословног прихода и просечне вредности пословне имовине утврђених на дан састављања редовног годишњег финансијског извештаја у пословној години.

У микро правна лица разврставају се она правна лица која не прелазе два од следећих
критеријума:

1) просечан број запослених 10;
2) пословни приход 700.000 ЕУР у динарској противвредности;
3) просечна вредност пословне имовине (израчуната као аритметичка средина вредности на
почетку и на крају пословне године) 350.000 ЕУР у динарској противвредности.

У мала правна лица разврставају се она правна лица која прелазе два критеријума из става 2.
овог члана, али не прелазе два од следећих критеријума:

1) просечан број запослених 50;
2) пословни приход 8.800.000 ЕУР у динарској противвредности;
3) просечна вредност пословне имовине (израчуната као аритметичка средина вредности на
почетку и на крају пословне године) 4.400.000 ЕУР у динарској противвредности.
У средња правна лица разврставају се она правна лица која прелазе два критеријума из става
3. овог члана, али не прелазе два од следећих критеријума:
1) просечан број запослених 250;
2) пословни приход 35.000.000 ЕУР у динарској противвредности;
3) просечна вредност пословне имовине (израчуната као аритметичка средина вредности на
почетку и на крају пословне године) 17.500.000 ЕУР у динарској противвредности.

У велика правна лица разврставају се правна лица која прелазе два критеријума из става 4.
овог члана.

Разврставање у складу са наведеним критеријумима врши правно лице самостално на дан
састављања финансијских извештаја и добијене податке користи за наредну пословну годину.