UAP
POČETNA
Uprava za agrarna plaćanja

Uprava za agrarna plaćanja

Direktna plaćanja

Premije

Član 15.
Premija za mleko isplaćuje se kvartalno za kravlje, ovčije i kozje sirovo mleko isporučeno u prethodnom kvartalu.

Pravo na korišćenje premije za mleko ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, pod uslovom da je:

 1. upisano u Registar;
 2. prijavilo vrstu i broj životinja;
 3. izvršilo obeležavanje i registraciju grla u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo (u daljem tekstu: Centralna baza);
 4. vlasnik grla koje je prijavio u Centralnoj bazi ili je vlasnik grla član njegovog poljoprivrednog gazdinstva.

Pored uslova iz stava 2. ovog člana za premiju za kravlje mleko lice iz stava 2. ovog člana mora da preda najmanje 3.000 litara kravljeg mleka po kvartalu, odnosno najmanje 1.500 litara kravljeg mleka po kvartalu proizvedenog na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Premija za mleko ostvaruje se u iznosu od sedam dinara po litru mleka.

Član 16.
Ako korisnik premije za mleko ostvaruje pravo na premiju preko pravnog lica ili preduzetnika, to pravno lice, odnosno preduzetnik dužan je da sredstva ostvarena po tom osnovu isplati korisniku premije za mleko na njegov namenski račun, najkasnije u roku od tri dana od dana uplate tih sredstava.

Podsticaji

Podsticaji za proizvodnju mogu biti:

 1. podsticaji za biljnu proizvodnju, i to:
  1. osnovni podsticaji,
  2. proizvodno vezani podsticaji;
 2. podsticaji u stočarstvu, i to za:
  1. kvalitetne priplodne mlečne krave,
  2. kvalitetne priplodne tovne krave i bikove (u daljem tekstu: kvalitetne priplodne tovne krave),
 3. krave za uzgoj teladi za tov,
 4. krave dojilje,
 5. kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve (u daljem tekstu: kvalitetne priplodne ovce i koze),
 6. kvalitetne priplodne krmače i nerastove (u daljem tekstu: kvalitetne priplodne krmače),
 7. tov junadi,
 8. tov jagnjadi,
 9. tov jaradi,
 10. tov svinja,
 11. košnice pčela,
 12. roditeljske kokoške teškog tipa,
 13. roditeljske kokoške lakog tipa,
 14. roditeljske ćurke,
 15. kvalitetne priplodne matice riba šarana,
 16. kvalitetne priplodne matice riba pastrmke,
 17. proizvodnju konzumne ribe.
Regresi

Pravo na korišćenje regresa ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u Registar.

Regresi su novčani iznosi koji se u određenom procentu isplaćuju za kupljenu količinu inputa za poljoprivrednu proizvodnju (gorivo, đubrivo, seme i drugi reproduktivni materijal), usluge osiguranja i troškove skladištenja u javnim skladištima.

AKTUELNI PODSTICAJI

Odaberite željenu kategoriju